Specjalności studiów Administracja w PWSBiA

Administracja publiczna

Kształcenie w ramach specjalności Administracja publiczna pozwala studentowi na:

 • uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • uzyskanie umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania administracji publicznej w pracy zawodowej
 • nabycie umiejętności zarządzania instytucjami administracji publicznej, jej personelem i finansami

Absolwent jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Może podjąć pracę w administracji rządowej oraz organach i jednostkach organizacyjnych gminy, powiatu i województwa, zakładach, instytucjach i jednostkach organizacyjnych, które zajmują się zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty (m.in.: w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomości, ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz gospodarki wodnej; budownictwa mieszkaniowego; edukacji publicznej, kulturalnej, fizycznej i turystyki itp.), urzędach i izbach skarbowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.

Legitymuje się umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do pełnienia funkcji administracyjnych, kierowniczych w strukturach administracji państwowej i samorządowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

Zarządzanie kryzysowe w dobie nowych, nie spotykanych do tej pory, zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa staje się jednym z ważniejszych zadań administracji publicznej. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym wymaga gruntownej zmiany w przygotowaniu osób zaangażowanych w działania antykryzysowe. Na wszystkich szczeblach administracji oraz wielu instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z działaniami występującymi w sytuacjach kryzysowych niezbędna jest grupa przeszkolonych specjalistów, którzy muszą zdiagnozować sytuację kryzysową i wykorzystać wszystkie środki zaradcze.

Absolwent specjalności Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej nabywa umiejętności rozumienia znaczenia zarządzania kryzysowego, przyswoi zasady skutecznej analizy potencjalnych zagrożeń. Będzie przygotowany do zarządzania sytuacją kryzysową i do kształtowania polityki informacyjnej w zarządzaniu kryzysowym i współpracy z lokalną społecznością. Ponadto nabędzie umiejętności i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji administracyjnych, kierowniczych w strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne takich jak: Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zespoły reagowania kryzysowego (wojewódzkie, powiatowe i gminne) i inne.  Może znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się analizą zagrożeń i zagadnień bezpieczeństwa, także w przedsiębiorstwach (piony bezpieczeństwa i ochrony informacji).

W ramach tej specjalności wykładane są m.in. przedmioty:

 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
 • System bezpieczeństwa państwa i jego komponenty
 • Rola i zadania administracji rządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Zarządzenie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa
 • Zarządzanie stanami nadzwyczajnymi w państwie
 • Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji publicznej
 • Bezpieczeństwo w sieciach i systemach teleinformacyjnych państwa
 • Organizacje pozarządowe w obszarze porządku publicznego

Administrowanie i zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia

Kształcenie w ramach specjalności Administrowanie i zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia pozwala studentowi na:

 • uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu zasad organizacji i funkcjonowania,
 • przekazanie  obszernej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia,
 • uzyskanie umiejętności zarządzania podmiotem leczniczym lub inną organizacją związaną z ochroną zdrowia w warunkach ciągłych zmian na rynku usług medycznych, jej personelem i finansami,
 • kompetencje do realizowania funkcji zawodowych działów metodycznych i organizacyjnych w placówkach i jednostkach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 • uzyskanie umiejętności  pracy w działach prewencji i promocji zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej i w placówkach pomocy społecznej.

W trakcie zajęć studenci będą  mieć okazję nie tylko wysłuchać wykładów, ale również wziąć udział w zajęciach warsztatowych, które pozwolą im na kształtowanie umiejętności niezbędnych w codziennym zarządzaniu organizacją medyczną. Ponadto studia pozwalają na wymianę poglądów i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w pracy zawodowej.

Specjalność jest adresowana do osób  zamierzających realizować funkcje zarządcze w systemie służby zdrowia i pomocy społecznej, w tym także prywatnych placówek medycznych, samorządów, jako organów założycielskich oraz w instytucjach ubezpieczeniowych oraz na różnych szczeblach administracji ochrony zdrowia.

Student legitymuje się umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do pełnienia funkcji administracyjnych, kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
administracja

Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA