Specjalności

Inżynieria oprogramowania

Program studiów o tej specjalności obejmuje analizę i projektowanie systemów informatycznych przy użyciu metodyk obiektowych (UML) i obiektowych narzędzi CASE,  zagadnienia związane cyklem tworzenia i eksploatacji oprogramowania (strategia, analiza, projektowanie, konstrukcja, testowanie, wdrożenie, utrzymanie, modyfikacja). Dotyczy to rozwiązań opartych o najnowsze technologie również dla aplikacji internetowych.
Specjalność przygotowuje specjalistów z zakresu analizy, projektowania i administrowania systemów informatycznych, metod inżynierii oprogramowania, metod projektowania baz danych, metod zapewniających jakość oprogramowania oraz integracji z Internetem.

Specjaliści o tym profilu poszukiwani są przez firmy (m. in. komputerowe - w tym zagraniczne) realizujące pełnoskalowe projekty informatyczne dla instytucji zarówno komercyjnych jak rządowych.

Inżynieria systemów informatycznych

Specjalność ta ma charakter interdyscyplinarny, kształceni inżynierowie wyposażeni będą w umiejętności całościowego spojrzenia na zagadnienia systemów informatycznych.

Dzięki temu inżynier  będzie posiadać ugruntowaną wiedzę o systemach informatycznych i ich zastosowaniu. Nauczy się projektować i wdrażać systemy, spełniające  ustalone wymagania z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa. Pozna rożne klasy systemów i nabędzie umiejętności posługiwania się narzędziami informatyki, w tym pisania programów, projektowania baz danych i aktywnego korzystania z zasobów Internetu.

Absolwent pozna podstawy zarządzania systemowego, które może wykorzystywać do opracowywania heterogenicznych projektów z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Specjaliści o takim profilu poszukiwani są przez firmy realizujące projekty informatyczne oraz wszelkie projekty związane z informatyką.

Inżynieria baz danych

Specjalność Inżynieria baz danych umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatycznych oraz związanych z nimi kompetencji inżynierskich.

W szczególności absolwent posiada znajomość problematyki projektowania i implementowania systemów baz danych a także potrafi modelować dane z użyciem modeli ERD, zna on również funkcjonowanie baz danych oraz język PL/SQL (procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze struktury, instrukcje). Posiada informacje na temat systemów i typów baz danych w tym systemów o charakterze rozproszonym,  zagadnienia związane z kryptografią.

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w firmach zajmujących się utrzymaniem systemów IT, programista baz danych, analityk oraz projektant, kompetencje i umiejętności te są poszukiwane na rynku pracy zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach, zarówno komercyjnych jak i państwowych.

Inżynieria sieci komputerowych

W ramach powyższej specjalności studenci nabywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu systemów i sieci komputerowych, które dotyczą zaawansowanych zagadnień projektowania i eksploatacji rozległych i lokalnych sieci komputerowych. Dotyczy to również administracji systemami klasy Windows serwer oraz UNIX (Linux). Sam element projektowania i budowy złożonych systemów informatycznych jest podstawowym zagadnieniem dla tej specjalności.

Z zakresu transmisji danych kluczowym są zagadnienia bezpieczeństwa sieciowego zarówno w małej jak i dużej skali w tym związanego z aspektami sprzętowymi jak i oprogramowania. Istotnym uzupełnieniem jest wiedza z zakresu projektowania aplikacji w tym baz danych dedykowanych do pracy w środowisku sieci internet (WWW).

Absolwent znajdzie zatrudnienie w firmach zajmujących się dystrybucją sprzętu i oprogramowania sieciowego, w firmach będących integratorami rozwiązań sieciowych, w tym systemów okablowania strukturalnego.

Inżynieria multimediów

Zadaniem tej specjalności jest przygotowanie absolwentów do pracy z różnymi rodzajami mediów, prezentacja obszarów ich zastosowań oraz dostarczenie studentom wiadomości pozwalających na praktyczne integrowanie obrazu, dźwięku i tekstu przy tworzeniu dowolnie złożonych publikacji, a także dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej stanowiącej bazę do samodzielnego rozwoju w tym kierunku. Centralnym obszarem studiów na tej specjalności jest grafika komputerowa – bitmapowa, wektorowa tak statyczna jak i dynamiczna.

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako grafik-informatyk w firmach zajmujących się prezentacją danych w tym tworzeniem aplikacji WWW. Kompetencje i umiejętności te są poszukiwane na rynku pracy zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach, zarówno komercyjnych jak i państwowych.

Inżynieria bezpieczeństwa systemów

Zadaniem tej specjalności jest zapoznanie studentów z szeroko pojętą tematyką sieci i systemów teleinformatycznych oraz ich bezpieczeństwa, przekazanie wiedzy niezbędnej do ich projektowania, budowy i zarządzania. Absolwent posiada wiedzę w zakresie sieciowych systemów operacyjnych oraz tworzenia metodyki bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, a także szerokie umiejętności wdrożeń, budowy i eksploatacji takich systemów.

Zakres kształcenia obejmuje sieciowe systemy operacyjne, zarządzanie sieciami, sterowanie ruchem w sieci, techniki i technologie sieciowe. Absolwent tej specjalności zna modele i protokoły sieciowe, potrafi administrować dużymi sieciami oraz rozwiązywać zaistniałe w nich problemy. Ważnym elementem kształcenia są zagadnienia bezpieczeństwa w aspekcie teoretycznym i praktycznym, jak również związane z tym kwestie prawne. Absolwent potrafi zarówno zaplanować politykę bezpieczeństwa dla firmy jak też faktycznie ją realizować.

Zatrudnienie absolwenta możliwe jest właściwie w każdej większej firmie, gdyż dysponują one sieciami telematycznymi, co wymaga posiadania wśród pracowników odpowiednich specjalistów. Rosnąca wartość informacji dla firm i instytucji oraz wzrost znaczenia sieci (bez nich funkcjonowanie współczesnej gospodarki jest praktycznie niemożliwe) generuje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu.

Automatyka i robotyka

Zadaniem tej specjalności jest wykształcenie absolwentów łączących w sobie umiejętności specjalisty z zakresu technik komputerowych oraz specjalisty z zakresu technik automatyzacji i robotyzacji.

Nabyte umiejętności dają absolwentowi szerokie możliwości zatrudnienia. Techniki automatyzacji obejmują bowiem przemysł chemiczny, włókienniczy, przetwórstwo, energetykę, medycynę (roboty medyczne), budownictwo (inteligentne budynki) oraz administrację (sterowanie ruchem i monitoring). Użytkownicy takich systemów potrzebują wysoko wykwalifikowanych i wszechstronnych specjalistów, przy czym zapotrzebowanie na nich będzie rosło w miarę wzrostu liczby zautomatyzowanych instalacji sterujących.

 
 
Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
informatyka

Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA