Komunikaty Rektora PWSBiAKomunikat nr 5
R E K T O R A
Prywatnej Wyższej Szkoły
Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
z dnia 26 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni  Państwo,

Kolejną decyzją Prezesa Rady Ministrów zajęcia na wszystkich uczelniach pozostają  zawieszone do 24 maja br. Uruchomiona przez naszą uczelnię platforma edukacyjna stała się jedynym, możliwym sposobem kontynuowania nauki i kontaktu z wykładowcami. Nadal podtrzymuję nadzieję, że egzaminy kończące semestr letni roku akademickiego 2019/2020 i egzaminy dyplomowe studentów kończących studia odbędą się do końca czerwca br. na terenie uczelni. Jeśli nie będzie to możliwe uczelnia będzie przygotowana do przeprowadzenia tych egzaminów on-line.

Przypominam, że Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 daje możliwość przyznawania zapomóg studentom, którzy utracili lub znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Do wniosku o jednorazową zapomogę należy dołączyć dokumenty (jak do stypendium socjalnego), potwierdzające zwolnienie z pracy bądź wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia (zaświadczenie z zakładu pracy) oraz umowę pierwotną (o pracę, zlecenia, dzieło).

Stosowny wniosek wraz z załącznikami proszę składać na adres mailowy: dozimek@pwsbia.edu.pl  do dnia 10 maja br. włącznie. Oryginały wniosku i załączników należy dostarczyć listownie w najbliższym możliwym terminie.

dr Waldemar Dębski, prof. PWSBiA
R E K T O R

Komunikat nr 4, str. 1 z 2Komunikat nr 4
R E K T O R A
Prywatnej Wyższej Szkoły
Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni  Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina wszystkie uczelnie muszą prowadzić kształcenie on-line. W obecnej sytuacji epidemiologicznej kształcenie na odległość jest jedyną, możliwą formą kontynuowania studiów, która umożliwi zakończenie roku sesją egzaminacyjną i egzaminami dyplomowymi zgodnie z planem zajęć. Czynny jest także dziekanat uczelni, który załatwia wszystkie sprawy telefonicznie lub mailowo.

Celem udoskonalenia dotychczasowych metod kształcenia, z dniem 3 kwietnia br. uczelnia uruchamia platformę on-line, na której studenci wszystkich kierunków znajdą materiały do samodzielnej nauki, zgodnie z planem na bieżący semestr. Będą także mieli możliwość kontaktu z wykładowcami. Aby umożliwić realizację programu kształcenia i bieżącego weryfikowania efektów uczenia się zobowiązałem wszystkich nauczycieli akademickich naszej uczelni, prowadzących zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych do udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej lub szczegółowego wskazania studentom materiału niezbędnego do zaliczenia poszczególnych przedmiotów w sesji egzaminacyjnej.

Drodzy studenci! Informuję, że każdy z Was, który w skutek obecnej sytuacji  epidemiologicznej utracił dochody, może złożyć podanie do rektora uczelni o rozłożenie na raty należnego czesnego za miesiąc kwiecień br. Podania powinny zawierać propozycję rat i opis sytuacji studenta. Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające zwolnienie z pracy bądź wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia (zaświadczenie z zakładu pracy) oraz umowę pierwotną (o pracę, zlecenia, dzieło). Podanie proszę wysłać na adres mailowy: dozimek@pwsbia.edu.pl  do dnia 7 kwietnia włącznie. Podania powyższe mogą składać wszyscy studenci, którzy nie zalegają z opłatami czesnego. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna spowoduje przedłużenie obecnej sytuacji na kolejne miesiące składanie kolejnych podań będzie oczywiście także możliwe w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

 

Komunikat nr 4, str. 2 z 2

Jednocześnie informuję, że każdy student PWSBiA, który wskutek obecnej sytuacji epidemiologicznej utracił dochody lub znalazł się w trudnej sytuacji finansowej ma możliwość złożenia także wnioski o jednorazową zapomogę. Do wniosku należy dołączyć dokumenty jak do stypendium socjalnego, potwierdzające zwolnienie z pracy bądź wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia (zaświadczenie z zakładu pracy) oraz umowę pierwotną (o pracę, zlecenia, dzieło). Stosowny wniosek wraz z załącznikami proszę składać także na adres mailowy: dozimek@pwsbia.edu.pl  do dnia 10 br. kwietnia włącznie. Oryginały wniosku i załączników należy dostarczyć listownie w najbliższym możliwym terminie.

Sytuacja, która wszystkich nas dotknęła w sposób szczególnie dotkliwy zobowiązuje władze uczelni do jeszcze większego wysiłku. Naszą troską jest zapewnienie Wam – naszym studentom  - niezmiennego poziom edukacji i umożliwienie postępów w nauce.

Podejmowane działania przez nauczycieli akademickich i pracowników uczelni wiążą się z koniecznością wywiązania się przez uczelnię z podpisanych umów o pracę i umów zleceń. Dlatego, odpowiadając na pytania o zawieszenie czesnego, z pełną odpowiedzialnością za funkcjonowanie uczelni, muszę podkreślić, że zawieszenie czesnego lub jego obniżenie w tej chwili, nie jest możliwe. Decyzja o zawieszeniu czesnego, może zostać podjęta w przyszłości ale pod warunkiem,  że nasza uczelnia uzyska dofinansowanie z budżetu Państwa, przynajmniej na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich. Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych jest uczelnią niepubliczną, utrzymującą się wyłącznie z wpłat czesnego dokonywanych przez studentów. Z powyższych środków wypłacane są: wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji (w tym dziekanatu) zatrudnionych na umowy o pracę i umowy zlecenia wraz z pochodnymi (ZUS, Urząd Skarbowy), dokonujemy zakupu pomocy naukowych i wyposażamy pracownie specjalistyczne, uzupełniamy zasoby biblioteki. Wszystkie środki finansowe uzyskane z wpłat czesnego wydawane są wyłącznie na ww. cele. Uczelnia nie pokrywa kosztów wszystkich mediów (prąd, ogrzewanie, woda, sprzątanie, śmieci, ochrona, remonty bieżące) bowiem na mocy porozumienia miedzy uczelnią a Fundacją Nowe Horyzonty, to właśnie Fundacja je finansuje. Uczelnia nie posiada innych dochodów poza czesnym.

Mam nadzieję, że w niedługim czasie sytuacja unormuje się na tyle, że rozliczenie semestru i egzaminy dyplomowe odbędą się zgodnie z planem studiów. Ze strony władz uczelni deklaruję wszystkie możliwe działania, które pozwolą nam wspólnie przetrwać ten trudny czas.

dr Waldemar Dębski, prof. PWSBiA
R E K T O RKomunikat nr 3
R E K T O R A
Prywatnej Wyższej Szkoły
Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
z dnia 24 marca 2020 r.

 

 1. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin podpisał w dniu 23 marca br. Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie wyższe i rekomenduje prowadzenie i rozliczanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W związku z powyższym zawieszam, w naszej uczelni, wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w terminie od dnia 26 marca do dnia 10 kwietnia br. włącznie.
 3. W celu umożliwienia realizacji programu nauczania i bieżącego weryfikowania efektów kształcenia zalecam obowiązek realizacji zajęć dydaktycznych on-line. W tym celu do dnia 31 marca 2020 r. uczelnia uruchomi platformę e-learningową.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i korzystania z Platformy znajdują się na stronie internetowej uczelni w zakładce „zostań w domu, nie przerywaj nauki!”.
 5. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych do sukcesywnego udostępnienia na Platformie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, zgodnie z planem zajęć, najpóźniej w dniu planowej ich realizacji a także weryfikowania efektów kształcenia.
 6. Proszę studentów o śledzenie strony internetowej uczelni na której podawane będą ewentualne kolejne komunikaty.
dr Waldemar Dębski, prof. PWSBiA
R E K T O RKomunikat nr 2
R E K T O R A
Prywatnej Wyższej Szkoły
Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
z dnia 12 marca 2020 r.

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa  SARS-CoV-2 władze naszej uczelni podjęły następujące działania umożliwiające studentom realizację programu kształcenia oraz zaliczenie zajęć:

 1. W celu umożliwienia realizacji programu kształcenia i bieżącego weryfikowania efektów uczenia się zobowiązuję wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych do udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej lub szczegółowego wskazania studentom materiału niezbędnego do zaliczenia przedmiotu;
 2. Materiały o których mowa w p. 1 powinny być przesłane przez nauczycieli akademickich do dnia 16 marca 2020 r. drogą elektroniczną do p. Beaty Palewskiej (beatapalewska@pwsbia.edu.pl), która udostępni je poszczególnym grupom studentów;
 3. Przekazanie przez wykładowców materiałów o których mowa w pkt. 1 będzie rozliczane jako zrealizowanie zajęć dydaktycznych które miały być prowadzone w dniach 12 - 26 marca br.
 4. Zobowiązuję także studentów do pracy własnej w okresie zawieszenia zajęć oraz indywidualnego realizowania materiału przekazanego przez nauczycieli akademickich.

Informuję, że uczelnia nie przewiduje odrabiania wykładów niezrealizowanych w dniach 12-26 marca br.

dr Waldemar Dębski, prof. PWSBiA
R E K T O RKomunikat nr 1
R E K T O R A

Prywatnej Wyższej Szkoły
Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
z dnia 11 marca 2020 r.

 

 1. Informuję, że w związku ze wzrostem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin zawiesił od dnia 12 do 25 marca br. włącznie działalność dydaktyczną prowadzona przez uczelnie wyższe.
 2. W związku z powyższym zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych przez naszą uczelnię w terminie od dnia 12 marca do dnia 26 marca br. Włącznie.
 3. Informuję, że zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
 4. Informuję, że decyzje dotyczące terminów odpracowywania nieodbytych zajęć dydaktycznych zostaną podjęte w terminie późniejszym.
 5. Proszę studentów o śledzenie strony internetowej uczelni na której podawane będą ewentualne kolejne komunikaty.
dr Waldemar Dębski, prof. PWSBiA
R E K T O R

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA