​Bezpieczeństwo przemysłowe

Cele

 • Przygotowanie osób wyznaczonych, bądź przewidywanych do wyznaczenia na stanowiska pełnomocnika ochrony, w rozumieniu zapisów art. 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228) do samodzielnego prowadzenia pionu ochrony informacji niejawnych;
 • Zapoznanie słuchaczy z zasadami realizacji zadań pionu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego;
 • Przygotowanie do wykonywania praktycznych czynności związanych z realizacją odpowiednich zapisów rozdziału "Bezpieczeństwo Przemysłowe" ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Zapoznanie z zasadami i metodyką prowadzenia bieżącej działalności pełnomocnika ochrony w ramach prowadzonego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego;
 • Wskazanie istotnych punktów i uwarunkowań dotyczących opracowywania i wypełniania kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego.

Kompetencje

 • Uczestnik kursu uzyska wiedzę niezbędną w pracy pełnomocnika ochrony i wykonywania zadań, o których mowa w art. 15 cytowanej ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Uczestnik praktycznie pozna i przećwiczy zasady opracowywania i wykonywania wybranych czynności w ramach prowadzonego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego;
 • Uczestnik zapozna się z zasadami i uwarunkowaniami prawnymi prowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego przed wydaniem świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego;

Adresaci

Kurs jest adresowany do pełnomocników ochrony oraz kandydatów na te stanowiska we wszystkich jednostkach organizacyjnych (państwowych, samorządowych i podmiotach gospodarczych sfery biznesowej), w których są lub będą przetwarzane, przechowywane, wytwarzane lub przekazywane informacje niejawne. Uczestnikami mogą być również osoby odpowiedzialne za organizowanie systemu ochrony informacji niejawnych i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych przez wykonawców (np. kierownicy przedsiębiorcy).

Wykładowcy

Wykładowcami są eksperci, specjaliści i praktycy z zakresu funkcjonowania i działania systemów ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz byłych pracowników instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji niejawnych w kraju.

Czas trwania

2 dni - 18 godzin (1 godz. - 45 min.)

Termin

Kurs zostaje uruchomiony w porozumieniu z kandydatami w momencie skompletowania 10 osobowej grupy słuchaczy. Słuchacze otrzymają szczegółowy program wraz z nazwiskami wykładowców. W przypadku zgromadzenia grupy 10 osobowej w jednej jednostce organizacyjnej możliwe jest zorganizowanie szkolenia w określonym dogodnym miejscu i terminie.

Opłata

1500 zł/osoba;

Problematyka wykładów

 • Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych w ujęciu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228);
 • Organizacja ochrony informacji niejawnych w Polsce. Klasyfikowanie informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 • Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego - przedstawienie i omówienie szczegółowe wymagań z zakresu wypełnienia tego dokumentu;
 • Praktyczne i osobiste wypełnienie kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, ze wskazaniem praktycznych rad dotyczących opracowania i wypełnienia poszczególnych punktów kwestionariusza.
 • Dopuszczenie osób do informacji niejawnych określonych klauzul. Wymagania i oczekiwania oraz praktyczne unormowania i uwarunkowania w tym zakresie. Praktyczne ujęcie problematyki bezpieczeństwa osobowego w jednostce organizacyjnej;
 • Ustawowe uwarunkowania dotyczące otrzymania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, ale również otrzymania decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Procedura odwoławcza od decyzji o odmowie wydania świadectwa.
 • Zasady i metodyka opracowywania i wykonywania instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 71 ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Praktyczne opracowania instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego dla wskazanych i przyjętych uwarunkowań zaproponowanej dokumentacji SIWZ;
 • Metodyka działania pełnomocnika ochrony w jednostce organizacyjnej, mająca na celu spełnienie uwarunkowań prawnych zapisanych w art. 70 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Informacje i zgłoszenia

Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
pok. Ap-109 (bud. A; I piętro)
22 559 2272
22 559 2105
beatapalewska@pwsbia.edu.pl
akossowska@pwsbia.edu.pl
podyplomowe@pwsbia.edu.pl


 

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA