​Kurs dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych

Cele

 • Zapoznanie słuchaczy z istotą funkcjonowania kancelarii tajnej w jednostce organizacyjnej;
 • Przygotowanie osób wyznaczonych, bądź przewidywanych do wyznaczenia na stanowiska kierowników lub pracowników kancelarii tajnych do samodzielnego prowadzenia kancelarii;
 • Przygotowanie do sprawowania nadzoru bieżącego nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych przez wykonawców;
 • Przygotowanie do sprawowania kontroli przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii tajnej oraz w całej jednostce organizacyjnej;
 • Zapoznanie z zasadami i metodyką prowadzenia bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi w jednostce organizacyjnej;
 • Wskazanie istotnych elementów w funkcjonowaniu kancelarii tajnej, w uwarunkowaniach ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228);

Kompetencje

 • Uczestnik kursu uzyska wiedzę niezbędną do tworzenia podstaw systemu obiegu dokumentów i materiałów oznaczonych klauzulą "tajne” lub "ściśle tajne”;
 • Uczestnik praktycznie pozna i przećwiczy zasady rejestrowania, przechowywania, obiegu i wydawania dokumentów i materiałów niejawnych osobom uprawnionym;
 • Uczestnik zapozna się z zasadami i uwarunkowaniami prawnymi przechowywania informacji, dokumentów i materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub "zastrzeżone" w jednostce organizacyjnej;

Adresaci

Kurs jest adresowany do pracowników kancelarii tajnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych (państwowych, samorządowych i podmiotach gospodarczych sfery biznesowej), w których są lub będą przetwarzane, przechowywane, wytwarzane lub przekazywane informacje niejawne oraz kandydatów do objęcia stanowisk w kancelariach tajnych. Uczestnikami mogą być również osoby odpowiedzialne za organizowanie systemu ochrony informacji niejawnych i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych przez wykonawców (np. kierownicy jednostek organizacyjnych, pełnomocnicy do spraw ochrony informacji niejawnych i ich zastępcy).

Wykładowcy

Wykładowcami są eksperci, specjaliści i praktycy z zakresu funkcjonowania i działania systemów ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz byłych pracowników instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji niejawnych w kraju.

Czas trwania

2 dni – 18 godzin (1 godz.- 45 min.)

Termin

Kurs zostaje uruchomiony w porozumieniu z kandydatami w momencie skompletowania 10 osobowej grupy słuchaczy. Słuchacze otrzymają szczegółowy program wraz z nazwiskami wykładowców. W przypadku zgromadzenia grupy 10 osobowej w jednej jednostce organizacyjnej możliwe jest zorganizowanie szkolenia w określonym dogodnym miejscu i terminie.

Opłata

1500 zł/osoba

Problematyka wykładów

 • Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych w ujęciu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228);
 • Klasyfikowanie informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 • Organizacja ochrony informacji niejawnych w Polsce;
 • Zasady i metodologia prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • Dopuszczenie osób do informacji niejawnych określonych klauzul. Wymagania i oczekiwania oraz praktyczne unormowania i uwarunkowania w tym zakresie;
 • Organizacja, zabezpieczenie techniczne, mechaniczne, budowlane oraz praktyczne wskazówki w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnej;
 • Wzory dzienników ewidencyjnych oraz innych urządzeń prowadzonych przez kancelarię tajną, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu materiałów i dokumentów niejawnych;
 • Zasady prowadzenia obowiązujących i dodatkowych dzienników i rejestrów w kancelarii tajnej;
 • Klasyfikacja i wymagania techniczne urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne;
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna za ujawnienia informacji niejawnych oraz niewłaściwe z nimi postępowanie.

Informacje i zgłoszenia

Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
pok. Ap-109 (bud. A; I piętro)
22 559 2272
22 559 2105
beatapalewska@pwsbia.edu.pl
akossowska@pwsbia.edu.pl
podyplomowe@pwsbia.edu.pl

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA