​Kurs dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych

Cele

 • Zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania pionów ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 • Przygotowanie osób wyznaczonych, bądź przewidywanych do wyznaczenia na stanowiska pełnomocnika ochrony, w rozumieniu zapisów art. 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228) do samodzielnego prowadzenia pionu ochrony informacji niejawnych;
 • Przygotowanie do sprawowania nadzoru bieżącego nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • Zapoznanie z zasadami i metodyką prowadzenia bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi w jednostce organizacyjnej;
 • Wskazanie istotnych elementów w funkcjonowaniu pionu ochrony, w uwarunkowaniach ustawy o ochronie informacji niejawnych;

Kompetencje

 • Uczestnik kursu uzyska wiedzę niezbędną w pracy pełnomocnika ochrony i wykonywania zadań, o których mowa w art. 15 cytowanej ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Uczestnik praktycznie pozna i przećwiczy zasady opracowywania i wykonywania wybranych dokumentów, które w praktyce działania wykonuje pełnomocnik ochrony;
 • Uczestnik zapozna się z zasadami i uwarunkowaniami prawnymi przetwarzania informacji, dokumentów i materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej;

Adresaci

Kurs jest adresowany do pełnomocników ochrony oraz kandydatów na te stanowiska we wszystkich jednostkach organizacyjnych (państwowych, samorządowych i podmiotach gospodarczych sfery biznesowej), w których są lub będą przetwarzane, przechowywane, wytwarzane lub przekazywane informacje niejawne. Uczestnikami mogą być również osoby odpowiedzialne za organizowanie systemu ochrony informacji niejawnych i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych przez wykonawców (np. kierownicy przedsiębiorcy).

Wykładowcy

Wykładowcami są eksperci, specjaliści i praktycy z zakresu funkcjonowania i działania systemów ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz byłych pracowników instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji niejawnych w kraju.

Czas trwania

2 dni -; 18 godzin (1 godz. -; 45 min.)

Termin

Kurs zostaje uruchomiony w porozumieniu z kandydatami w momencie skompletowania 10 osobowej grupy słuchaczy. Słuchacze otrzymają szczegółowy program wraz z nazwiskami wykładowców. W przypadku zgromadzenia grupy 10 osobowej w jednej jednostce organizacyjnej możliwe jest zorganizowanie szkolenia w określonym dogodnym miejscu i terminie.

Opłata

1500 zł/osoba

Problematyka wykładów

 • Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych w ujęciu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228);
 • Klasyfikowanie informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 • Organizacja ochrony informacji niejawnych w Polsce;
 • Zasady i metodologia prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • Dopuszczenie osób do informacji niejawnych określonych klauzul. Wymagania i oczekiwania oraz praktyczne unormowania i uwarunkowania w tym zakresie. Praktyczne ujęcie problematyki bezpieczeństwa osobowego w jednostce organizacyjnej;
 • Organizacja, zabezpieczenie techniczne, mechaniczne, budowlane oraz praktyczne wskazówki w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnej;
 • Praktyczne aspekty problematyki bezpieczeństwa przemysłowego;
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne w ujęciu praktycznym w jednostce organizacyjnej;
 • Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających w jednostce organizacyjnej;
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna za ujawnienia informacji niejawnych oraz niewłaściwe z nimi postępowanie.

Informacje i zgłoszenia

Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
pok. Ap-109 (bud. A; I piętro)
22 559 2272
22 559 2105
beatapalewska@pwsbia.edu.pl
akossowska@pwsbia.edu.pl
podyplomowe@pwsbia.edu.pl

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA