Szkolenie dla samorządowców

Cele

 • Zapoznanie uczestników z przepisami prawnymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce
 • Nauczenie w praktyce reguł legislacji związanych z przygotowywaniem aktów prawa miejscowego i innych aktów normatywnych
 • Nauczenie realizowania zadań o charakterze wykonawczym i kontrolnym przez organy samorządu terytorialnego.

Kompetencje

 • Znajomość rodzajów dokumentów i aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, w szczególności związanych z wykonywaniem funkcji radnego, organu lub członka organu wykonawczego, a także pracowników urzędów administracji samorządowej.
 • Znajomość reguł obsługi kancelaryjnej w administracji samorządowej.
 • Znajomość procedury stanowienia aktów normatywnych i zasad techniki prawodawczej.
 • Znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu prawa i administracji, niezbędną do określenia skutecznej współpracy samorządu terytorialnego z sektorem prywatnym.
 • Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce działalności samorządowej, a w szczególności do rozstrzygania dylematów, które pojawiają się w pracy zawodowej w administracji samorządowej.
 • Umiejętność posługiwania się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami oraz regułami prawnymi w ramach sfery funkcjonowania samorządu terytorialnego.
 • Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej do konkretnych procesów związanych z pracą w strukturze samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczących procedur finansowych, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.
 • Umiejętność przygotowania: budżetu, aktów prawa miejscowego, aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym.
 • Umiejętność poprawnej identyfikacji i rozstrzygania problemów związanych z pełnieniem różnych funkcji w administracji samorządowej.

Adresaci

 • Kandydaci na radnych samorządu terytorialnego
 • Radni samorządu terytorialnego
 • Pracownicy samorządu terytorialnego

Czas trwania

40 godzin (dwa zjazdy sobotnio-niedzielne po 10 godz. wykładowych w każdym dniu). Jedna godzina wykładowa trwa 45 minut.

Wykładowcy

Wykładowcami są autorytety naukowe w zakresie przepisów prawa samorządu terytorialnego oraz praktycy w tej dziedzinie.

Termin

O terminie najbliższego kursu uczestnicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem co najmniej 2-tygodniowym, z chwilą zebrania co najmniej 20 uczestników. Nabór na kurs trwa cały rok.  

Opłata

1500 zł/osoba

Zakwaterowanie i wyżywienie

Dla osób spoza Warszawy istniej możliwość zakwaterowania i/lub wyżywienia na terenie campusu za dodatkową odpłatnością, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Problematyka wykładów

 • Zasady prawa wyborczego do organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zadania i kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.
 • Status radnego oraz organów i członków organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Pracownicy samorządowi.
 • Działalność legislacyjna w administracji samorządowej.
 • Kodeks postępowania administracyjnego w działalności organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Nadzór i kontrola nad organami jednostek samorządu terytorialnego.
 • Odpowiedzialność pracowników, organów i członków organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Przepisy antykorupcyjne w administracji samorządowej.
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. 

Informacje i zgłoszenia

Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
pok. Ap-109 (bud. A; I piętro)
22 559 2272
22 559 2105
beatapalewska@pwsbia.edu.pl
akossowska@pwsbia.edu.pl
podyplomowe@pwsbia.edu.pl

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA