​Wywiad gospodarczy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem

Cele

 • Zapoznanie słuchaczy z istotą, zadaniami oraz wykorzystaniem programów wywiadu gospodarczego w obszarze współczesnego biznesu.
 • Przedstawienie zasadniczych metod wdrażania programów wywiadu w przedsiębiorstwie oraz sposobów praktycznego wykorzystania informacji wywiadowczych. Szczególny nacisk zostanie położony na metody identyfikacji konkurentów, źródeł informacji o konkurencie i otoczeniu konkurencyjnym oraz metody analizy
 • Przedstawienie aktualnego stanu prawnego z zakresie bezpieczeństwa informacji niejawnych w Polsce, ze wskazaniem możliwości wykorzystania tych zabezpieczeń w praktycznym tworzeniu struktur bezpieczeństwa informacji w ujęciu biznesowym.
 • Kurs winien wykazać i przekonać uczestników, iż wywiad gospodarczy jest bardzo ważnym narzędziem rozpoznania konkurenta i otoczenia konkurencyjnego, które współczesny menadżer powinien znać i umieć się nim posłużyć.

Kompetencje

 • Uczestnik kursu uzyska podstawową wiedzę z zakresu przepisów prawa dotyczących dostępu do informacji publicznej, informacji gospodarczych, ochrony informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w biznesie i administracji.
 • Uczestnik posiądzie praktyczne umiejętności związane z opracowywaniem i wdrażaniem programów wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie. Kurs przygotuje go do umiejętnego stosowania technik i metod wywiadowczych, mających na celu rozpoznanie konkurentów i otocznia konkurencyjnego. Słuchacz posiądzie również niezbędne kompetencje do zarządzania informacją i wiedzą oraz do realizacji polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Adresaci

Kurs jest adresowany do osób odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (instytucji), szefów i pracowników pionów ochrony (bezpieczeństwa). Uczestnikami winni stać się również menadżerowie jednostek organizacyjnych obszaru prywatnej i państwowej przedsiębiorczości, odpowiedzialni za identyfikację i rozpoznanie konkurentów, politykę marketingową, relacje z klientem. Treści programowe mogą być przydatne dla pracowników administracji państwowej i samorządowej zatrudnionych w pionach bezpieczeństwa (zarządzania kryzysowego).

Czas trwania

2 dni – 18 godzin (1 godz. – 45 minut);

Wykładowcy

Wykładowcami są uznani w kraju prawnicy, eksperci i specjaliści w zakresie wywiadu gospodarczego, polityki bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część zajęć prowadzą eksperci w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym również informacji niejawnych.

Termin

Kurs zostaje uruchomiony w porozumieniu z kandydatami w momencie skompletowania 10 osobowej grupy słuchaczy. Słuchacze otrzymają szczegółowy program wraz z nazwiskami wykładowców. W przypadku zgromadzenia grupy 10 osobowej w jednej jednostce organizacyjnej możliwe jest zorganizowanie szkolenia w określonym dogodnym miejscu i terminie.

Opłaty

1200 zł/osoba

Problematyka wykładów

 • Pojęcie, istota oraz historia wywiadu. Klasyfikacja działań wywiadowczych.
 • Zagrożenia dla prowadzenia współczesnego biznesu.
 • Prawne aspekty ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej.
 • Źródła informacji w wywiadzie gospodarczym.
 • Wybrane metody analizy konkurenta i otoczenia konkurencyjnego.
 • Wdrażanie programu wywiadowczego. Budowa struktur wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie (miejsce i zadania, kadry, budżet).
 • Outsourcing usług wywiadowczych.
 • Zjawisko terroryzmu i jego wpływ na bezpieczeństwo informacji w jednostce organizacyjnej.
 • Techniczne urządzenia mogące zostać wykorzystane w działaniach wywiadu gospodarczego.
 • Zabezpieczenie jakie proponuje ustawa o ochronie informacji niejawnych i możliwość ich wykorzystania w aspekcie zabezpieczenia informacji w ujęciu ogólnym, w tym przed działaniem wywiadu gospodarczego.
 • Popularne techniki inwigilacji wykorzystywane przez wywiad gospodarczy.

Informacje i zgłoszenia

Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
pok. Ap-109 (bud. A; I piętro)
22 559 2272
22 559 2105
beatapalewska@pwsbia.edu.pl
akossowska@pwsbia.edu.pl
podyplomowe@pwsbia.edu.pl

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA