Fundusze unijne dla jednostek samorządu terytorialnego

Cel

 • zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi  w nowelizacji „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
 • przedstawienie możliwości  pozyskania środków finansowych z unijnych programów pomocowych dla jst.;
 • przedstawienie szczegółowych warunków i procedur kwalifikowalności projektów.

Kompetencje

 • uczestnik uzyska wiedzę w zakresie znowelizowanych „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków”, możliwości wykorzystania programów i działań dla jst.;
 • uczestnik posiądzie praktyczne umiejętności w zakresie stosowania procedur kwalifikowalności wydatków;
 • uczestnik posiądzie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia procesu zamówienia publicznego w jednostce organizacyjnej;
 • uczestnik uzyska wiedzę z zakresu najczęstszych błędów, w tym naruszania przepisów popełnianych przy zamówieniach publicznych;

Adresaci

 • kierownicy wydziałów pozyskujących środki zewnętrzne, w tym odpowiedzialnych za zamówienia publiczne;
 • pracownicy dokonujący rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy realizujący projekt, w tym przygotowujący procedury z zakresu zamówień publicznych;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi.

Termin

25 listopad  – 26  listopad 2019 r. godz. 9.00 – 16.00

Program

Prezentacja najważniejszych zmian wprowadzonych w nowelizacji „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Dokumenty i wytyczne.

Moduł I

Fundusze unijne dla jednostek samorządu terytorialnego – programy i działania.

 1. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla jednostek samorządu terytorialnego – harmonogramy naboru wniosków w latach 2019-2020.
 2. Możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Unijnych dla jednostek samorządu terytorialnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Szczebel centralny:
  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  2. Program Operacyjny Polska Wschodnia
  3. Program Wiedza Edukacja Rozwój
  4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko {w tym zwłaszcza tabela transpozycji na działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych dot. przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach w świetle zmian z 28.01.2019 r. Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko}.
 4. Szczebel regionalny – przegląd programów i działań.

Moduł II

 1. Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności projektów.
 2. Zasięg geograficzny kwalifikowalności.
 3. Utrzymanie i utrata kwalifikowalności projektu.
 4. Ramy czasowe kwalifikowalności projektu.
 5. Trwałość w projektach EFS – znaczenie.
 6. Kwalifikowalność wydatków. Wydatki niekwalifikowane.
 7. Zasada faktycznie poniesionego wydatku.
 8. Wkład niepieniężny. Kwalifikowalność wydatków – wkład własny.
 9. Koszty pośrednie w EFS.
 10. Cross-financing.
 11. Środki trwałe.
 12. Środki trwałe – amortyzacja.
 13. Metody uproszczone [Stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe].
 14. Rozliczania metodą uproszczoną.
 15. Kwalifikowalność personelu projektu - koszty osobowe.

Moduł III

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich.

 1. Podstawy prawne funkcjonowania projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności (wytyczne).
 3. Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podstawy i mechanizmy zastosowania zasad).
 4. Stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (szacowanie wartości zamówienia).
 5. Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady konkurencyjności i zamówień publicznych.
 6. Łączenie zamówień publicznych – mechanizmy i możliwości.
 7. Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykładowca

 • UNIDO ONZ – ekspert;
 • szkolnictwo wyższe – nauczyciel akademicki;
 • trener (m.in. szkolenia prowadzone na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Urzędów Pracy, szkolenia zespołów realizujących projekty w przedsiębiorstwach na etapie przygotowania do ich kontroli)
 • ekspert ds. oceny wniosków: m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR (w programach PO IR, PO WER, PO PW)

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 7 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 25 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy  nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 10% ceny szkolenia (nie dotyczy noclegów).
 • Miejsce szkolenia: PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa.
 • Możliwość rezerwacji noclegu w miejscu szkolenia: recepcja@centrumkonferencyjne.com.pl,  tel.: 22 559 22 01.
 • Zapytania i uwagi proszę kierować na adres:  bstempien@pwsbia.edu.pl.

Opłaty

1200 zł

 • dwa dni szkolenia, dwie przerwy kawowe, po każdym dniu szkolenia lunch, materiały szkoleniowe;
 • w cenę kursu wliczone są 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mail.
Formularz zgłoszenia na kurs / szkolenie

Fundusze unijne dla jednostek samorządu terytorialnego

Adres zamieszkania:

Zapytaj o możliwość rezerwacji noclegu:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
W związku z uczestnictwem w szkoleniu zgodnie z powyższym zgłoszeniem, organizowanym przez PWSBIA wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest PWSBIA, a moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez PWSBIA. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA