Kontrola i audyt projektów współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Cel

 • zapoznanie uczestników z uregulowaniami prawnych audytów projektów unijnych;
 • przedstawienie organizacji procesu kontroli, oceny systemu zarządzania projektem – ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawidłowość wydatków kwalifikowanych;
 • zapoznanie z procedurami kontroli zewnętrznej projektów.

Kompetencje

 • uczestnik uzyska wiedzę z zakresu audytu, organizacji procesu kontroli;
 • uczestnik posiądzie umiejętności z zakresu stosowania procedur audytu, w tym oceny prawidłowości wydatków kwalifikowalnych;
 • szkolenie przygotuje uczestnika do kontroli zewnętrznych realizowanych w stosunku do projektu.

Adresaci

 • osoby dokonujące rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy jednostek realizujących projekt;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi.

Termin

 • 17-18.10.2019 r.
 • 18-19.11.2019 r.
 • 12-13.11.2019 r.

Szolenia odbywają się w godinach: 9.00 - 16.00

Program

Moduł I.
Uregulowania prawne odnoszące się do audytu projektów unijnych. Zakres audytu.

 1. Podstawy prawne, najważniejsze pojęcia i definicje.
 2. Omówienie instytucji, kompetencji, uprawnień.
 3. Inne kwestie: PZP, US – VAT.

Moduł II
Organizacja procesu kontroli, ocena prawidłowości i efektywności systemu zarządzania, kontroli danego projektu.

 1. Powierzanie zadań związanych z kontrolą.
 2. Prawa i obowiązki kontrolującego/kontrolowanego.
 3. Informacja pokontrolna.

Moduł III.
Ocena prawidłowości ujęcia wydatków kwalifikowanych.

 1. Weryfikacja wydatków.
 2. Weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta.
 3. Kontrola w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta.
 4. Kontrola krzyżowa.
 5. Kontrole w trybie doraźnym .

Moduł IV.
Procedury, rezultaty prowadzonego audytu. Analiza ryzyka audytu – arkusze.

Moduł V.
Kontrola na zakończenie projektu. Kontrola trwałości projektu.

Moduł VI. Postępowanie pokontrolne

 1. Ryzyka nadużyć.
 2. Reguły postępowań pokontrolnych
 3. Korygowanie i odzyskiwanie nieprawidłowych wydatków:
  1. źródła informacji o nieprawidłowościach;
  2. sposoby postępowania z nieprawidłowościami;
  3.  obliczanie korekty finansowej.
 4. Odzyskiwanie środków i skutki nieprawidłowości dla beneficjentów.

Wykładowca

 • UNIDO ONZ – ekspert;
 • szkolnictwo wyższe – nauczyciel akademicki;
 • trener (m.in. szkolenia prowadzone na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Urzędów Pracy, szkolenia zespołów realizujących projekty w przedsiębiorstwach na etapie przygotowania do ich kontroli)
 • ekspert ds. oceny wniosków: m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR (w programach PO IR, PO WER, PO PW)

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 7 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 25 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy  nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 10% ceny szkolenia (nie dotyczy noclegów).
 • Miejsce szkolenia: PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa.
 • Możliwość rezerwacji noclegu w miejscu szkolenia: recepcja@centrumkonferencyjne.com.pl,  tel.: 22 559 22 01.
 • Zapytania i uwagi proszę kierować na adres:  bstempien@pwsbia.edu.pl.

Opłaty

1200 zł

 • dwa dni szkolenia, dwie przerwy kawowe, po każdym dniu szkolenia lunch, materiały szkoleniowe;
 • w cenę kursu wliczone są 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mail.
Formularz zgłoszenia na kurs / szkolenie

Kontrola i audyt projektów współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Adres zamieszkania:

Zapytaj o możliwość rezerwacji noclegu:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
W związku z uczestnictwem w szkoleniu zgodnie z powyższym zgłoszeniem, organizowanym przez PWSBIA wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest PWSBIA, a moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez PWSBIA. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA