Podatek VAT

Cel

 • zapoznanie z ramami prawnymi dotyczącymi kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE;
 • przedstawienie znowelizowanych zasad kwalifikowalności podatku VAT;
 • przedstawienie aktualnego stanu pranego zakresu opodatkowania wraz  z zasadami dokonywania odliczeń;
 • zapoznanie z weryfikacją wniosku, zasadami monitorowania statusu podatkowego i procesem kontroli projektu.

Kompetencje

 • uczestnik uzyska wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług;
 • uczestnik posiądzie wiedzę z zakresu opodatkowania, zasad kwalifikowalności VAT, w tym dokonywania odliczeń;
 • słuchacz posiądzie wiedzę z zakresu weryfikacji wniosku, możliwości wystąpienie czynności opodatkowanych, monitorowania i kontroli projektu.

Adresaci

 • osoby dokonujące rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy jednostek realizujących projekt;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi;
 • pracownicy jednostek organizacyjnych mający chęć pogłębienia wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług.

Termin

2 grudzień – 3 grudzień 2019 r. godz. 9.00 – 16.00

 Program

 1. Ramy prawne dotyczące kwalifikowalności VAT w projektach UE.
 2. Zasady kwalifikowalności podatku od towarów i usług.
 3. Zakres opodatkowania:
  1. działalność objęta (czynności opodatkowane, czynności zwolnione) i nie objęta ustawą o VAT.
 4. Zasady dokonywania odliczeń w podatku VAT:
  1. przypadki odliczenia pełnego;
  2. odliczenie przy zastosowaniu proporcji sprzedaży;
  3. odliczenie przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji;
  4. jak określić wartość odliczenia i wysokość kwalifikowalnego VAT;
  5. przesłanki umożliwiające odzyskanie podatku VAT;
  6. wyłączenia z prawa do odliczenia zawarte w ustawie o VAT;
  7. odliczenie VAT od wydatków majątkowych w przypadku projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
  8. projekty częściowo generujące przychód lub częściowo wykorzystywane do czynności zwolnionych, lub częściowo wykorzystywane do działalności statutowej;
  9. projekty niegenerujące przychodu a prawo do odliczenia.
 5. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie: status podatkowy, brak możliwości korzystania z prawa do odliczenia podatku VAT, analiza projektu pod kątem możliwości wystąpienia czynności opodatkowanych i podmiotów uczestniczących w projekcie, przykłady projektów w aspekcie oceny kwalifikowalności VAT.
 6. Monitorowanie statusu podatkowego Wnioskodawcy w trakcie realizacji projektu.
 7. Kontrola projektu na miejscu: ewidencja księgowa (VAT należny i naliczony, rozrachunki z urzędem skarbowym), ewidencja podatkowa (rejestry zakupu i sprzedaży VAT), deklaracje.

Wykładowca

 • UNIDO ONZ – ekspert;
 • szkolnictwo wyższe – nauczyciel akademicki;
 • trener (m.in. szkolenia prowadzone na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Urzędów Pracy, szkolenia zespołów realizujących projekty w przedsiębiorstwach na etapie przygotowania do ich kontroli)
 • ekspert ds. oceny wniosków: m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR (w programach PO IR, PO WER, PO PW)

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 7 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 25 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy  nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 10% ceny szkolenia (nie dotyczy noclegów).
 • Miejsce szkolenia: PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa.
 • Możliwość rezerwacji noclegu w miejscu szkolenia: recepcja@centrumkonferencyjne.com.pl,  tel.: 22 559 22 01.
 • Zapytania i uwagi proszę kierować na adres:  bstempien@pwsbia.edu.pl.

Opłaty

1200 zł

 • dwa dni szkolenia, dwie przerwy kawowe, po każdym dniu szkolenia lunch, materiały szkoleniowe;
 • w cenę kursu wliczone są 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mail.
Formularz zgłoszenia na kurs / szkolenie

Podatek VAT

Adres zamieszkania:

Zapytaj o możliwość rezerwacji noclegu:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
W związku z uczestnictwem w szkoleniu zgodnie z powyższym zgłoszeniem, organizowanym przez PWSBIA wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest PWSBIA, a moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez PWSBIA. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA