Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych z EFS

Cel

 • zapoznanie uczestników z politykami horyzontalnymi w obecnym i przyszłym okresie programowania środków unijnych;
 • przedstawienie podstawowych zasad równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, w tym dotyczących dostosowania działań w ramach projektów dla osób z niepełnosprawnością;
 • zapoznanie uczestników z obowiązującymi standardami dostępności w projektach finansowanych z EFS.

Kompetencje

 • uczestnik uzyska wiedzę z zakresu polityk horyzontalnych i możliwości jej wykorzystania w ramach zarządzania projektami;
 • uczestnik posiądzie wiedzę w zakresie stosowania standardów dostępności, wykorzystania ich w projektach na etapach realizacji poszczególnych zadań;
 • uczestnik posiądzie wiedzę w zakresie wykorzystania list sprawdzających w celu prawidłowego dokumentowania przebiegu realizacji projektu.

Adresaci

 • osoby na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych, odpowiedzialni za przygotowanie i realizację projektów w ramach dofinansowania z EFS;
 • osoby dokonujące rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy jednostek realizujących projekt;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi
 • zainteresowani możliwościami wdrażania standardów dostępności w jednostkach organizacyjnych.

Termin

21 październik – 22 październik 2019 r. godz. 9.00 – 16.00

Program

 1. Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach zarządzania projektem.
 2. Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów edukacyjnych.
 3. Ocena zgodności treści wniosków dot. polityki horyzontalnej – warsztaty – ocena do wykonania przez uczestników szkolenia.
 4. Równe traktowanie, niedyskryminacja oraz równość szans kobiet i mężczyzn w przepisach unijnych i krajowych. Słownik równościowy. Stereotypy, postawy, uprzedzenia. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia – przeciwdziałanie.
 5. Polityki horyzontalne wpisane do umowy partnerstwa i obowiązujące we wszystkich projektach EFS. Pozostałe dokumenty horyzontalne. Polityki horyzontalne UE a kwalifikowalność wydatków.
 6. Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 7. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans  i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 8. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS.
 9. Zasady dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 10. Realizacja projektu:
  1. realizacja prawidłowej rekrutacji do projektu;
  2. realizacja projektu zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji;
  3. przykładowe listy sprawdzające – dostępność dla osób z niepełno sprawnościami;
  4. przykłady dobrych praktyk;
  5. prawidłowe dokumentowanie.

Wykładowca

 • UNIDO ONZ – ekspert;
 • szkolnictwo wyższe – nauczyciel akademicki;
 • trener (m.in. szkolenia prowadzone na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Urzędów Pracy, szkolenia zespołów realizujących projekty w przedsiębiorstwach na etapie przygotowania do ich kontroli)
 • ekspert ds. oceny wniosków: m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR (w programach PO IR, PO WER, PO PW)

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 7 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 25 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy  nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 10% ceny szkolenia (nie dotyczy noclegów).
 • Miejsce szkolenia: PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa.
 • Możliwość rezerwacji noclegu w miejscu szkolenia: recepcja@centrumkonferencyjne.com.pl,  tel.: 22 559 22 01.
 • Zapytania i uwagi proszę kierować na adres:  bstempien@pwsbia.edu.pl.

Opłaty

1200 zł

 • dwa dni szkolenia, dwie przerwy kawowe, po każdym dniu szkolenia lunch, materiały szkoleniowe;
 • w cenę kursu wliczone są 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mail.
Formularz zgłoszenia na kurs / szkolenie

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych z EFS

Adres zamieszkania:

Zapytaj o możliwość rezerwacji noclegu:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
W związku z uczestnictwem w szkoleniu zgodnie z powyższym zgłoszeniem, organizowanym przez PWSBIA wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest PWSBIA, a moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez PWSBIA. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA