Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (przekroczenie terminów, monitoring, przekroczenie ustalonego budżetu, kwalifikowalność / niekwalifikowalność wydatków)

Cel

 • zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania projektów UE;
 • przedstawienie zasad konstruowania i rozliczania budzetu;
 • przedstawienie aktualnego stanu prawnego dot. wytycznych kwalifikowalności wydatków;
 • przygotowanie do sporządzania wniosków o płatność i monitorowania sytuacji finansowej projektu.

Kompetencje

 • uczestnik pozyska wiedzę z zakresu rozliczania projektów EFS, w tym dokumentowania kosztów;
 • uczestnik posiądzie wiedzę z zakresu kwalifikowalności uczestników projektu, w tym innych form angażowania personelu, poprawnego dokumentowania personelu;
 • posiądzie praktyczne umiejętności związane z sporządzaniem, weryfikacją wniosku o płatność, czynnościami dot. wypłat i rozliczania transz.

Adresaci

 • osoby dokonujące rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy jednostek realizujących projekt;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi.

Termin

 • 14-15.10.2019 r.
 • 12-13.12.2019 r.
Szolenia odbywają się w godinach: 9.00 - 16.00

 Program

Moduł I

 • Ogólne zasady rozliczania projektów EFS.
 • Zakres danych na potrzeby rozliczania projektu.
 • Zasady konstruowania i rozliczania budżetu.
 • Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
 • Dokonywanie zmian w budżecie projektu, zmiany wymagające aneksu do umowy, zmiany nie wymagające aneksu do umowy.
 • Rozliczanie i dokumentowanie kosztów bezpośrednich.
 • Cross-financing i zakup/amortyzacja środków trwałych w projektach EFS.
 • Kwalifikowalność uczestników projektów, w tym baza uczestników projektu EFS.
 • Baza personelu, w tym angażowanie/zatrudnianie personelu merytorycznego projektu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne, w tym możliwość zaangażowania w ramach umowy zlecenie i umowy o dzieło - wraz z różnicami powyższych form zaangażowania, umowy o pracę (całość etatu, część etatu, oddelegowanie), osoby samozatrudnione.
 • Dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią w projektach finansowanych ze środków EFS.
 • Reguła proporcjonalności.
 • Inne formy angażowania personelu projektu.
 • Poprawne dokumentowanie zaangażowania/zatrudnienia personelu w kontekście obowiązujących wytycznych i przepisów krajowych: ewidencja czasu pracy, protokoły, oświadczenia dot. zaangażowania w inne projekty itp.
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe, praktyczne aspekty rozliczania projektów ryczałtowych w kontekście różnic w obowiązkach informacyjnych w porównaniu z projektami rozliczanymi standardowo.
 • Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych,
 • Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków.

Moduł II

 • Sporządzanie Wniosku o płatność na podstawie zadań rozliczeniowych.
 • Weryfikacja wniosku.
 • Formularz wniosku o płatność.
 • Kontrola dokumentacji źródłowej.
 • Ocena kwalifikowalności wydatków.
 • Harmonogram płatności.
 • Zasady wypłaty transz.
 • Różnice w rozliczaniu projektów w zależności od beneficjentów.
 • Przekroczenie terminów.
 • Monitoring.
 • Przekroczenie ustalonego budżetu.
 • Niekwalifikowalność wydatków.

Wykładowca

 • UNIDO ONZ – ekspert;
 • szkolnictwo wyższe – nauczyciel akademicki;
 • trener (m.in. szkolenia prowadzone na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Urzędów Pracy, szkolenia zespołów realizujących projekty w przedsiębiorstwach na etapie przygotowania do ich kontroli)
 • ekspert ds. oceny wniosków: m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR (w programach PO IR, PO WER, PO PW)

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 7 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 25 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy  nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 10% ceny szkolenia (nie dotyczy noclegów).
 • Miejsce szkolenia: PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa.
 • Możliwość rezerwacji noclegu w miejscu szkolenia: recepcja@centrumkonferencyjne.com.pl,  tel.: 22 559 22 01.
 • Zapytania i uwagi proszę kierować na adres:  bstempien@pwsbia.edu.pl.

Opłaty

1200 zł

 • dwa dni szkolenia, dwie przerwy kawowe, po każdym dniu szkolenia lunch, materiały szkoleniowe;
 • w cenę kursu wliczone są 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mail.
Formularz zgłoszenia na kurs / szkolenie

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (przekroczenie terminów, monitoring, przekroczenie ustalonego budżetu, kwalifikowalność / niekwalifikowalność wydatków)

Adres zamieszkania:

Zapytaj o możliwość rezerwacji noclegu:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
W związku z uczestnictwem w szkoleniu zgodnie z powyższym zgłoszeniem, organizowanym przez PWSBIA wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest PWSBIA, a moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez PWSBIA. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA