Unikanie nieprawidłowości i błędów podczas rozliczania i realizacji projektów unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS

Cel

 • zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania projektów UE;
 • przedstawienie zasad konstruowania i rozliczania budżetu;
 • przedstawienie aktualnego stanu prawnego dot. wytycznych kwalifikowalności wydatków;
 • przygotowanie do sporządzania wniosków o płatność i monitorowania sytuacji finansowej projektu.

Kompetencje

 • uczestnik pozyska wiedzę z zakresu rozliczania projektów EFS, w tym dokumentowania kosztów;
 • uczestnik posiądzie wiedzę z zakresu kwalifikowalności uczestników projektu, w tym innych form angażowania personelu, poprawnego dokumentowania personelu;
 • posiądzie praktyczne umiejętności związane z sporządzaniem, weryfikacją wniosku o płatność, czynnościami dot. wypłat i rozliczania transz.

Adresaci

 • osoby dokonujące rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy jednostek realizujących projekt;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi.

Termin

7 listopad – 8 listopad 2019 r. godz. 9.00 – 16.00

Program

Moduł I.
Podstawy prawne, wprowadzenie.

 1. Podstawy prawne, najważniejsze pojęcia i definicje dot.:
  1. kwalifikowalności wydatków w ramach EFS;
  2. opracowania wniosku o dofinansowanie;
  3. opracowania zakresu rzeczowego projektu;
  4. realizacji i rozliczania końcowego projektu;
  5. udzielania zamówień publicznych w ramach projektu;
  6. zarządzania i sprawozdawczości w ramach projektu.

Moduł II.
Najczęściej popełniane błędy w zakresie kwalifikowalności wydatków

 1. Ramy czasowe kwalifikowalności.
 2. Ocena zgodności wydatku [przepisy prawa, PO, SZOOP].
 3. Zgodność z realizacją celów projektu.
 4. Zgodność z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny np. kwoty ryczałtowe.
 5. Uzasadnienie i metody oszacowania.

Moduł III.
Najczęściej popełniane błędy w zakresie opracowania wniosku

 1. Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym.
 2. Grupy docelowe.
 3. Opis projektu.
 4. Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów.
 5. Nazwa zadania – wskaźnik realizacji celu.
 6. Zasada równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Moduł IV-VII.
Najczęściej popełniane błędy w zakresie:

 1. opracowania zakresu rzeczowego;
 2. realizacji i rozliczania końcowego projektu;
 3. udzielania zamówień publicznych w ramach projektu;
 4. zarządzania i sprawozdawczości w ramach projektu.

Moduł VIII.
Zasady monitorowania postępu rzeczowego w projekcie.

 1. Typologia wskaźników:
  1. wskaźniki rezultatu (strategicznego);
  2. wskaźniki produktu;
  3. wspólne wskaźniki produktu;
  4. wskaźniki kluczowe;
  5. wskaźniki kluczowe produktu;
  6. wskaźniki kluczowe rezultatu bezpośredniego  oraz wskaźniki produktu specyficzne dla programu.
 2. Zasady dotyczące doboru i pomiaru wskaźników – wartość bazowa i docelowa – opis, miejsce – znaczenie – przykłady błędów.

Wykładowca

 • UNIDO ONZ – ekspert;
 • szkolnictwo wyższe – nauczyciel akademicki;
 • trener (m.in. szkolenia prowadzone na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Urzędów Pracy, szkolenia zespołów realizujących projekty w przedsiębiorstwach na etapie przygotowania do ich kontroli)
 • ekspert ds. oceny wniosków: m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR (w programach PO IR, PO WER, PO PW)

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 7 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 25 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy  nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 10% ceny szkolenia (nie dotyczy noclegów).
 • Miejsce szkolenia: PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa.
 • Możliwość rezerwacji noclegu w miejscu szkolenia: recepcja@centrumkonferencyjne.com.pl,  tel.: 22 559 22 01.
 • Zapytania i uwagi proszę kierować na adres:  bstempien@pwsbia.edu.pl.

Opłaty

1200 zł

 • dwa dni szkolenia, dwie przerwy kawowe, po każdym dniu szkolenia lunch, materiały szkoleniowe;
 • w cenę kursu wliczone są 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mail.
Formularz zgłoszenia na kurs / szkolenie

Unikanie nieprawidłowości i błędów podczas rozliczania i realizacji projektów unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS

Adres zamieszkania:

Zapytaj o możliwość rezerwacji noclegu:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
W związku z uczestnictwem w szkoleniu zgodnie z powyższym zgłoszeniem, organizowanym przez PWSBIA wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest PWSBIA, a moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez PWSBIA. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA