Zakres odpowiedzialności pracownika realizującego projekt współfinansowany ze środków EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Cel

 • zapoznanie uczestników z etapami przygotowania projektu oraz jego oceną;
 • przedstawienie etapów od podpisania umowy o dofinansowanie do jego rozliczenia i utrzymania trwałości;
 • zapoznanie uczestników procedurą zamówień publicznych, zasadami konkurencyjności, rozliczaniem wydatków w projekcie.

Kompetencje

 • uczestnik uzyska wiedzę z zakresu od przygotowania projektu, prowadzenie, rozliczanie etapów w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich;
 • uczestnik posiądzie wiedzę w zakresie monitorowania uczestników, zasad promocji,  wymagań wynikających z wytycznych i innych dokumentów;  
 • uczestnik posiądzie wiedzę w zakresie standardów dostępności, jak i realizacji projektu z innymi podmiotami.

Adresaci

 • osoby dokonujące rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy jednostek realizujących projekt;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi

Termin

17 październik – 18 październik 2019 r. godz. 9.00 – 16.00

 Program

 1. Przygotowanie projektu, ocena formalna i merytoryczna.
 2. Podpisanie umowy o dofinansowanie.
 3. Kwalifikowalność wydatków.
 4. Kontrola projektu.
 5. Sprawozdawczość, rozliczanie projektu i dokumentacja.
 6. Monitorowanie uczestników projektu.
 7. Zasady promocji i oznakowania.
 8. Trwałość projektu.
 9. Zamieszczanie zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności.
 10. Ewaluacja projektu.
 11. Dokumenty i wytyczne:
  1. regulamin konkursu;
  2. instrukcje i podręczniki;
  3. wymagania konkursowe;
  4. wskaźniki;
  5. podstawowe zasady udzielania dofinansowania.
 12. Koszty bezpośrednie i pośrednie:
  1. cross-financing i środki trwałe;
  2. kwalifikowalność podatku od towarów i usług (VAT);
  3. wydatki niekwalifikowane;
  4. ewaluacja projektu;
  5. mechanizm racjonalnych usprawnień;
  6. rozliczanie wydatków w projekcie.
 13. Umowa o dofinansowanie:
  1. dokumenty wymagane do podpisania umowy o dofinansowanie;
  2. zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu.
 14. Wymagania w zakresie realizacji projektu z innymi podmiotami:
  1. partnerstwo;
  2. aspekty społeczne.
 15. Warunki formalne.
 16.  Ocena merytoryczna.
 17. Negocjacje.
 18. Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu.                                                                                
 19. Procedura odwoławcza

Wykładowca

 • UNIDO ONZ – ekspert;
 • szkolnictwo wyższe – nauczyciel akademicki;
 • trener (m.in. szkolenia prowadzone na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Urzędów Pracy, szkolenia zespołów realizujących projekty w przedsiębiorstwach na etapie przygotowania do ich kontroli)
 • ekspert ds. oceny wniosków: m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR (w programach PO IR, PO WER, PO PW)

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 7 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 25 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy  nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 10% ceny szkolenia (nie dotyczy noclegów).
 • Miejsce szkolenia: PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa.
 • Możliwość rezerwacji noclegu w miejscu szkolenia: recepcja@centrumkonferencyjne.com.pl,  tel.: 22 559 22 01.
 • Zapytania i uwagi proszę kierować na adres:  bstempien@pwsbia.edu.pl.

Opłaty

1200 zł

 • dwa dni szkolenia, dwie przerwy kawowe, po każdym dniu szkolenia lunch, materiały szkoleniowe;
 • w cenę kursu wliczone są 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mail.
Formularz zgłoszenia na kurs / szkolenie

Zakres odpowiedzialności pracownika realizującego projekt współfinansowany ze środków EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Adres zamieszkania:

Zapytaj o możliwość rezerwacji noclegu:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
W związku z uczestnictwem w szkoleniu zgodnie z powyższym zgłoszeniem, organizowanym przez PWSBIA wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest PWSBIA, a moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez PWSBIA. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA