Zasady realizacji zamówień publicznych z wykorzystaniem klauzul społecznych

Cel

 • zapoznanie uczestników z klauzulami społecznymi i sposobem ich stosowania w ramach zamówień publicznych;
 • przedstawienie korzyści i wyzwań związanych z stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych:
 • przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących korzystania z klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Kompetencje

 • uczestnik pozyska wiedzę z dziedziny aspektów społecznych i ich wykorzystania w ramach zamówień publicznych;
 • uczestnik posiądzie wiedzę z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych;
 • posiądzie praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania zamówień publicznych  z uwzględnieniem klauzul społecznych.

Adresaci

 • kierownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych;
 • pracownicy działów zamówień publicznych;
 • osoby odpowiedzialne za procedury zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych;
 • pracownicy jednostek organizacyjnych występujący o zamówienia publiczne;
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie SIWZ oraz ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności.

Termin

6 listopad 2019 r. godz. 9.00 – 16.00

Program

 1. Wprowadzenie
  1. Czym są i skąd się wzięły klauzule społeczne?
   1. Zamówienia publiczne
   2. Klauzule społeczne
  2. Klauzule społeczne w sprawie zamówień publicznych
  3. Skala i zakres stosowania klauzul społecznych w Polsce
 2. Klauzule społeczne – podstawy prawne [podstawa prawna, opis, charakter, sposób stosowania]
  1. Klauzula zastrzeżona
  2. Klauzula pracownicza
  3. Klauzula zatrudnieniowa
  4. Klauzula usługowa
 3. Korzyści i wyzwania związane ze stosowaniem klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
 4. Możliwości uwzględniania aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych
 5. Praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Wykładowca

PWSBiA | SZKOLENIA | dr Henryk Borko

dr Henryk Borko

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – doktor nauk ekonomicznych. Wieloletni nauczyciel akademicki, trener z zakresu zamówień publicznych, zasad kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFR, kontroli i audytu projektów unijnych. Prowadził szkolenia na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Urzędów Pracy, szkolenia zespołów realizujących projekty w przedsiębiorstwach na etapie przygotowania do ich kontroli). Ekspert ds. oceny wniosków: m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR (w programach PO IR, PO WER, PO PW). Autor wielu publikacji dot. funkcjonowania podmiotów w strukturach gospodarki krajowej i międzynarodowej. B. ekspert UNIDO ONZ.

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 7 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 30 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy  nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 10% ceny szkolenia (nie dotyczy noclegów).
 • Miejsce szkolenia: PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa.
 • Możliwość rezerwacji noclegu w miejscu szkolenia: recepcja@centrumkonferencyjne.com.pl,  tel.: 22 559 22 01.
 • Zapytania i uwagi proszę kierować na adres:  bstempien@pwsbia.edu.pl.

Opłaty

690 zł, w tym:

 • Szkolenie, przerwa kawowa,lunch, materiały szkoleniowe;
 • w cenę kursu wliczone są 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mail.
Formularz zgłoszenia na kurs / szkolenie

Zasady realizacji zamówień publicznych z wykorzystaniem klauzul społecznych

Adres zamieszkania:

Zapytaj o możliwość rezerwacji noclegu:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
W związku z uczestnictwem w szkoleniu zgodnie z powyższym zgłoszeniem, organizowanym przez PWSBIA wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest PWSBIA, a moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez PWSBIA. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA