PWSBIA | Administracja, bezpieczeństwo i gospodarka – wspólne płaszczyzny badawcze
27 maja 2019
Wydarzenia

W dniach 26-27 maja 2019 r. w Prywatnej wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. „Administracja, bezpieczeństwo i gospodarka – wspólne płaszczyzny badawcze”. Udział w niej wzięli krajowi i zagraniczni przedstawiciele nauki oraz praktycy.

Konferencja umożliwiła wymianę poglądów i doświadczeń związanych z przestrzenią bezpieczeństwa, za którą odpowiada administracja publiczna, a także dotyczących możliwości współpracy w ramach trzech sektorów, jakimi są: administracja, bezpieczeństwo oraz gospodarka. Problematyka współdziałania oraz poszukiwania optymalnego modelu w tym zakresie jest ciągle aktualna, a szczególnie współcześnie, w dobie narastających zagrożeń, w tym również tych o charakterze militarnym. Eskalacja konfliktów i rozprzestrzenianie się terroryzmu zmuszają nie tylko do refleksji, ale też do podejmowania zdecydowanych działań, w tym legislacyjnych. Zmieniająca się rzeczywistość społeczna, ekonomiczna oraz prawna, a także dynamika zagrożeń i coraz częściej trudno identyfikowalne ich źródła, powodują, że dyskusja na ten temat jest potrzebna, zwłaszcza jeżeli chodzi o aktywność administracji publicznej w tej sferze. Na przestrzeń bezpieczeństwa należy również patrzeć poprzez pryzmat gospodarki, na co uwagę zwracali prelegenci, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie będzie ono miało wymiar komercyjny.
 

Komitet Naukowy Konferencji

 • Przewodniczący:
  dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 • Członkowie:
  - dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  - dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Czuryk, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
  - płk dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Drabik, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  - prof. dr hab. Тамара Іванова, Національний Авіаційний Університет м. Київ 
  - prof. dr hab. dr h.c. Miroslav Kelemen, Technical University of Kosice
  - dr hab. prof. nadzw. Marek Klimek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  - prof. dr hab. Наталія Латигіна, Київський Національний Торговельно - Економічний Університет
  - dr hab. prof. nadzw. Andrzej Pieczywok, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  - dr hab. inż. prof. nadzw. Wojciech Pizło, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  - dr hab. Kamil Sikora, Uniwersytet Marii - Curie Skłodowskiej w Lublinie
  - dr hab. prof. nadzw. Paweł Sobczyk, Uniwersytet Opolski
  - dr hab. prof. nadzw. Piotr Szreniawski, Uniwersytet Marii - Curie Skłodowskiej w Lublinie
  - dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Tylec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  - prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Przewodniczący:
  dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk
 • Członkowie:
  - doc. dr Євсюкова Оксана
  - dr Jarosław Kostrubiec
  - dr inż. Anna Mazurkiewicz - Pizło
  - dr Edyta Tkaczyk
  - Maciej Koszarny
  - Paweł Koszarny

Program Konferencji

26 maja 2019 r.
10.00 Otwarcie Konferencji
10.15 - 11.45 Sesja I, moderator dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM

Wpływ wybranych organizacji międzynarodowych (z uwzględnieniem roli administracji krajowych) na rozwój bezpieczeństwa globalnego
dr Jarosław Sozański
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie

Realizacja prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym. Aspekty prawne
dr Edyta Tkaczyk
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Użycie Sił Zbrojnych RP w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
dr hab. Katarzyna Dunaj
Odpowiedzialność operatorów usług kluczowych za cyberbezpieczeństwo
dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Obowiązki operatora pocztowego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Prokop
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Siedlcach
Znaczenie metrologii w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa
Maciej Koszarny
Główny Urząd Miar
11.45 - 12.15 Przerwa kawowa
12.15 - 13.45 Sesja II, moderator dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Aspekty prawno - ekonomiczne
dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych kadry kierowniczej administracji publicznej
dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Czuryk
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Administracja wojskowa w systemie bezpieczeństwa narodowego Drugiej Rzeczypospolitej
dr Jarosław Kostrubiec
Uniwersytet Marii - Curie Skłodowskiej w Lublinie
Theory of consumption in the light of hypothesis J.S. Duesenberry
dr hab. inż. prof. nadzw. Wojciech Pizło
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Vineyards development – economic perspective
dr inż. Anna Mazurkiewicz - Pizło
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Disruptive financial innovations – challenges and threats
Paweł Koszarny
Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
13.45 Dyskusja i podsumowanie I dnia Konferencji
 
27 maja 2019 r.
10.00 - 11.30 Sesja I, moderator dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM
Національна безпека держави як складова міжнародної політики
prof. dr hab. Наталія Латигіна
Київський національний торговельно - економічний університет м. Київ
Сервісна діяльність органів публічної влади в Україні в контексті посилення національної безпеки
prof. dr hab. Тамара Іванова
Національний авіаційний університет м. Київ
Стратегічні механізми управління безпекою підприємництва
mgr Жук Вікторія
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського м. Київ
Концепція побудови сервісно - орієнтованої держави як запорука національної безпеки України
doc. dr Євсюкова Оксана
Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ

Стратегічна екологічна оцінка як інструмент національної екологічної політики
doc. dr Козаченко Тетяна
Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ

Формування психологічної готовності фахівців до діяльності в умовах транскордонних небезпек
doc. dr Миронець Сергій
Київський національний торговельно - економічний університет м. Київ
11.30 Dyskusja i podsumowanie Konferencji


Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA