PWSBIA | Dyplomy 2012
29 czerwca 2012
Wydarzenia
Uroczystość wręczania dyplomów studentom kończącym naukę w roku akademickim 2011/2012  odbyła się 30 czerwca 2012 roku. W jednej z reprezentacyjnych sal budynku A zebrali się ubrani w togi tegoroczni absolwenci wraz z licznie przybyłymi osobami towarzyszącymi.

Dyplomy 2012Prowadząca uroczystość p. Małgorzata Durlej, pracownik PWSBiA, zapowiedziała wejście pocztu sztandarowego i orszaku senackiego uczelni. W poczcie sztandarowym znalazły się Marzena Truś i Karolina Wicińska, tegoroczne absolwentki administracji i dyplomacji oraz - jako chorąży pocztu - Adrian Gontarek, student II roku informatyki. W orszaku, oprócz członków Senatu, znalazły się władze Wydziału na czele z Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Technik Komputerowych, doc. Dr Czesławem Ochenduszką, kierownicy katedr oraz promotorzy studenckich prac dyplomowych.

Zebrani gorącymi oklaskami powitali JMR prof. dr Tadeusza Koźluka, założyciela, fundatora i pierwszego Rektora PWSBiA w Warszawie. Po odegraniu hymnu narodowego głos zabrał JMR prof. dr T. Koźluk. Mówca pogratulował absolwentom zdobycia dyplomów wieńczących naukę w PWSBiA, najstarszej niepublicznej uczelni w Polsce. Podkreślił, że program uczelni stworzył warunki do jak najlepszego przygotowania absolwentów do zawodu i odnalezienia się na coraz trudniejszym rynku pracy. Potrzeby modernizacyjne Polski wymagają wymiany pokoleń. Stąd zdobyta solidna wiedza kierunkowa, informatyczna i językowa powinny procentować i zapewniać młodym ludziom zawodowy sukces na rynku polskim, jak i międzynarodowym, a w szczególności w UE. JMR zaznaczył jednocześnie, że aby zdobyta wiedza nie ulegała dezaktualizacji, konieczne jest kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych, różnego rodzaju kursach i szkoleniach specjalistycznych. Takie możliwości zapewnia nasza uczelnia. Dlatego też zaapelował o  utrzymywanie kontaktów z PWSBiA i działanie dla obopólnego dobra w Stowarzyszeniu Absolwentów "Bobrowiecka".

Zgodnie z tradycją uczelni po wystąpieniu JMR T. Koźluka zabrzmiała średniowieczna pieśń Gaude Mater Polonia, towarzysząca w historii Polski wielu wydarzeniom i uroczystościom narodowym. Następnie w imieniu absolwentów głos zabrał p. Piotr Dudziński, absolwent kierunku Prawo, który w gorących słowach podziękował JM Rektorowi, władzom uczelni i wszystkim wykładowcom uczelni za ich starania o stworzenie jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy, kształtowania osobowości i wyrabiania u młodych ludzi ciekawości świata. To za sprawą  wykładowców i  promotorów lata nauki były też czasem satysfakcji ze zdobycia kolejnego ważnego etapu w życiu. Na koniec podziękował także koleżankom i kolegom za nowe przyjaźnie i wspólne pokonywanie trudów studiowania. W dalszej kolejności wystąpiła p. Renata Podlasska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów PWSBiA „Bobrowiecka”. W pełnym żywiołowości wystąpieniu przekonywała tegorocznych absolwentów do rozumienia wielkiej wagi  i znaczenia koleżeńskich znajomości nawiązanych w trakcie studiów. Dziś, w dniu otrzymania dyplomu każdy myśli przede wszystkim o ukończeniu nauki i zdobyciu wykształcenia. Jest to zrozumiałe, bo dyplom to osobisty sukces każdego absolwenta, świadectwo pokonania niejednokrotnie wielu wysiłków i trudności rodzinnych czy  zawodowych. Ale z czasem, gdy okrzepnie się już w poczuciu bycia osobą z cenzusem studiów wyższych, warto wrócić do autentycznych koleżeńskich kontaktów z lat studiów, warto odświeżyć i podtrzymać ówczesne znajomości, warto wymienić gromadzone doświadczenia. Bazując na takiej podstawie, można pomyśleć o nowych wyzwaniach i możliwościach. Podtrzymanie kontaktów ze swoją macierzystą uczelnią i rozwój zadzierzgniętych już studenckich przyjaźni oferuje Stowarzyszenie Absolwentów „Bobrowiecka”. Za sprawą absolwentów uczelni może stać się ono forum wielu ciekawych i wzajemnie korzystnych inicjatyw.  Na zakończenie mówczyni zaapelowała o czynne włączenie się absolwentów w działania stowarzyszenia.

Następnie Dziekan wydziału doc. dr Cz. Ochenduszka  odczytał tekst i przyjął ślubowanie od absolwentów. Przystąpiono do najważniejszej części uroczystości tj. do wręczania dyplomów tegorocznym absolwentów. Uroczystego mianowania absolwentów Prawa dokonał JM Rektor, Prof. dr T. Koźluk. Dyplomy ukończenia studiów wręczał Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technik Komputerowych, Cz. Ochenduszka kolejno - magistrom studiów prawniczych,  licencjatom studiów administracyjnych, w tym o specjalności dyplomatycznej.

Na tym zakończyła się uroczystość promocji w PWSBIA w roku akademickim 2011/2012.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA