PWSBIA | Zadania współczesnej administracji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
23 kwietnia 2018
Wydarzenia

Dnia 22 kwietnia 2018 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zadania współczesnej administracji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Konferencja miała na celu umożliwić  wymianę poglądów i doświadczeń związanych z przestrzenią bezpieczeństwa. Jest to problematyka ciągle aktualna, a szczególnie współcześnie, w dobie narastających zagrożeń, w tym również tych o charakterze militarnym. Eskalacja konfliktów i rozprzestrzenianie się terroryzmu zmuszają nie tylko do refleksji, ale też do podejmowania zdecydowanych działań, w tym legislacyjnych.

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna, kulturowa oraz prawna, a także dynamika zagrożeń i coraz częściej trudno identyfikowalne ich źródła, powodują, że dyskusja na ten temat jest potrzebna, zwłaszcza jeżeli chodzi o aktywność administracji publicznej na tym polu.

Problematyka poruszona na Konferencji obejmowała następujące zagadnienia: Prezydent RP w systemie bezpieczeństwa państwa; Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce; Zadania konstytucyjnych organów państwowych w czasie stanu wojennego; Ewolucja ujęcia normatywnego stanu wyjątkowego w Polsce. Między II a III Rzeczpospolitą; Etyka bezpieczeństwa w administracji publicznej; Profesjonalizm pracowników administracji w wypełnianiu obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; Wpływ restrukturyzacji zatrudnienia w instytucjach kultury na bezpieczeństwo kulturowe; Niszczące Innowacje Finansowe – nowe zagrożenia czy nowa konkurencja; Ochrona danych osobowych a przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; Kierunki zmian przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników jako działania zmierzające do poprawy jakości bezpieczeństwa społecznego; Agresja w ruchu drogowym, jej determinanty oraz prawna ocena; Skuteczności egzekucji administracyjnej i jej wpływ na bezpieczeństwo finansowe państwa; Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw.

 

 

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA