Historia

2018-2020

 • Senat przyjął 2-letni program dotyczący zapewnienia jakości kształcenia. Dokonano przeglądu aktualnego stanu programów kształcenia.
 • Zorganizowano konferencje naukowe: wspólnie z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego na temat działalności samorządu terytorialnego w Polsce oraz specyfiki żywienia osób starszych.
 • We wrześniu 2018 r. stan zdrowia Założyciela i Fundatora uczelni prof. dr. Tadeusza Koźluka uległ znacznemu pogorszeniu, w związku z czym zrezygnował on z pełnienia funkcji rektora. Od początku roku akademickiego 2018/19 funkcję te pełni powołany przez Założyciela po zasięgnięciu opinii Senatu dr nauk humanistycznych Waldemar Dębski. T. Koźluk powołał również dr W. Dębskiego na stanowisko profesora PWSBiA. W. Dębski jest mgr psychologii i doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W latach 2004-2010 pracował w naszej uczelni m.in. na stanowisku prorektora ds. rozwoju uczelni. Był również prezesem Fundacji „Polska Wiek XXI”. Założyciel powołał także prorektorów dr hab. Joannę Jasińską, prof. PWSBiA (ds. dydaktyki i rozwoju) i dr inż. J. Rzytkiego (ds. studenckich).
 • Rozpoczęto pracę nad nową strategią uczelni zakładającą m.in. zwiększenie liczby kierunków studiów z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i kultury fizycznej i przygotowanie uczelni do zmiany jej nazwy.
 • W związku z nową ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce dostosowano do jej wymogów dokumenty wewnątrzuczelniane, zwłaszcza statut uczelni i regulamin studiów. Powołano uczelnianą komisję ds. jakości kształcenia i opracowano strategię umiędzynarodowienia studiów.
 • Na wniosek rektora, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzje w sprawie prowadzenia przez uczelnię nowych kierunków studiów: pielęgniarstwa pierwszego stopnia (uruchomiono je od roku akademickiego 2019/2020) oraz pielęgniarstwa drugiego stopnia) , fizjoterapii (jednolite studia magisterskie), kosmetologii drugiego stopnia i dietetyki drugiego stopnia. Na kierownika studiów „pielęgniarstwo” powołano dr Krystynę Seligę. Podpisano umowy o praktyki zawodowe z ponad 20 szpitalami oraz utworzono Samodzielny Instytut Podyplomowego Kształcenia Kadr Medycznych. Uczelnia wzbogaciła się o kilka bardzo dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych i laboratoriów.
 • 1 października 2019 r. zmarł prof. dr Tadeusz Koźluk – Fundator, Założyciel, pierwszy i wieloletni rektor naszej uczelni, budowniczy kampusu, Fundator wspierającej uczelnię Fundacji Nowe Horyzonty. Przez 28 lat poświęcał całą swą energię i wieloletnie doświadczenie uczelni i fundacji. Zgodnie z Jego wolą kolejnym założycielem uczelni stała się Fundacja Nowe Horyzonty.
 • Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym i rynku pracy podjęto decyzję o sprofilowaniu uczelni na nauki medyczne i nauki o zdrowiu. W lutym 2020 r. Rektor dr Waldemar Dębski wystąpił o zmianę Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych na Warszawską Uczelnię Medyczną im. Tadeusza Koźluka.

2015-2017

 • W roku akademickim 2014/15 rozpoczęli zajęcia studenci na kierunku kosmetologia, a w roku akademickim 2015/16 na kierunku dietetyki, pierwszych kierunkach z zakresu nauk o zdrowiu.
 • 23 czerwca 2016 r. zorganizowano uroczyste posiedzenie Senatu poświęcone 25 rocznicy założenia uczelni. Uczestniczyli w nim pracownicy uczelni, Fundacji Nowe Horyzonty oraz zaproszeni przez Założyciela uczelni byli wykładowcy. Około 20 osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju PWSBiA wręczono podziękowania za ich pracę. Założyciel PWSBiA prof. dr T. Koźluk przypomniał początki działalności uczelni, jej osiągnięcia oraz aktualnie trudną sytuację związaną z niżem demograficznym. Swoje wystąpienie zakończył słowami: „Obchody 25-lecia naszej uczelni są niezwykle skromne. Zrezygnowałem z organizacji zjazdu absolwentów, mimo że mieliśmy takie plany, gdyż uważam, że wówczas gdy stan naszych finansów nie jest najlepszy nie należy go jeszcze pogarszać. Na uroczyste jubileusze przyjdzie czas wówczas gdy wspólnym wysiłkiem staniemy na nogi tak, że uroczystości te będą miały podstawy w liczbie studentów, a nie tylko w dacie w kalendarzu. Jako urodzony optymista jestem przekonany, że czarny scenariusz się nie sprawdzi i że za 5 lat w lepszych nastrojach obchodzić będziemy 30 lecie uczelni…”
 • We wrześniu 2016 r., w związku z systematycznym zmniejszaniem się liczby studentów Założyciel uczelni prof. dr Tadeusz Koźluk podjął decyzję o likwidacji podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, tj. wydziałów. Zlikwidowano również rady wydziałów, a ich kompetencje w sprawie programów studiów przejął Senat, a zadania kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych – rektor.
 • W celu koordynacji toku studiów na poszczególnych kierunkach utworzono stanowiska kierowników kierunków studiów, na które powołano:
 • na kierunku administracja dr hab. Mirosława Karpiuka (a od roku akademickiego 2018/19 dr. Jarosława Sozańskiego);
 • na kierunku informatyka dr inż. Radosława Gościniaka (a od roku akademickiego 2018/19 dr inż. Andrzeja Góralskiego;
 • na kierunku dietetyka dr Iwonę Stanisławską (a od roku akademickiego 2018/19 dr Joannę Skubis-Zegadło;
 • na kierunku kosmetologia dr Anetę Kondrzycką-Dądę.
 • W lutym 2017 r. dr Marek Ciecierski, prof. PWSBiA zrezygnował z powodów osobistych ze stanowiska rektora, które przejął Założyciel uczelni. Prof. dr Tadeusz Koźluk podjął tą decyzję mimo złego stanu zdrowia mając na względzie potrzebę ciągłości zarządzania. Utworzył on stanowisko prorektora – I zastępcy rektora na które powołał dr inż. Jerzego Rzytkiego.
 • W roku 2017 wszystkie kierunki studiów zmieniły swój profil z ogólno akademickiego na praktyczny.

2009 - 2014

 • W październiku 2012r. zorganizowano konferencję nt. projektu Kreator Innowacyjności dotyczącego wykorzystania narzędzi multimedialnych oraz internetowych w kampaniach promocyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.
 • W grudniu 2013 r. zmieniona została nazwa uczelni na Prywatną Wyższą Szkołę Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie.
 • W czerwcu 2014 uczelnia stała się sygnatariuszem Paktu dla Programu „Horyzont 2020”. Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Europie ze środków Unii Europejskiej.

2007 - 2008

 • W styczniu 2007 r. zmieniona została nazwa uczelni na Prywatną Wyższą Szkołę Businessu, Administracji i Technik Komputerowych z siedzibą w Warszawie.
 • Nastąpiła zmiana struktury pionu dydaktycznego. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni są instytuty: Nowoczesnej Dyplomacji i Administracji, Ekonomii i Technik Komputerowych oraz Prawa.
 • W marcu 2008 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów PWSBiA "Bobrowiecka". Wybrane zostały władze Stowarzyszenia i zatwierdzony został Statut.
 • Również w marcu 2008 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Językowa dotycząca nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego. Konferencja zgromadziła ponad 90 uczestników, w tym prelegentów m.in. z: Wielkiej Brytanii, Białorusi, Turcji, Chorwacji, Tajwanu oraz przedstawicieli polskich uczelni wyższych i centrów językowych. Konferencja ma charakter cykliczny.

2001 - 2006

 • W roku 2001 uroczyście obchodzono X–lecie PWSBiA. Zorganizowany został I Zjazd Absolwentów. JM Rektor przekazał absolwentom "Kartę Praw i Obowiązków Absolwentów PWSBiA".
 • W roku 2001 uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku "prawo", a w roku 2003 – na prowadzenie studiów inżynierskich na kierunku "informatyka". Nową unikalną specjalizacją na tym kierunku stała się komputerowa automatyka i robotyka.
 • W roku 2001 rozpoczęto wydawanie Zeszytów Naukowych. W 2002 roku uczelnia uzyskała pozwolenie na otwarcie Biblioteki Depozytowej ONZ. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która otrzymuje pełny depozyt biblioteczny dokumentów i wydawnictw ONZ. W wyniku programu stypendialnego zainicjowanego przez rektora PWSBiA, adresowanego do nauczycieli akademickich z krajów byłych republik radzieckich, pięciu wykładowców z Łotwy, Ukrainy i Rosji spędziło 3 miesiące w naszej uczelni prowadząc badania naukowe.
 • W roku 2003 uczelnia podpisała umowy o wzajemnej współpracy między innymi z: Państwowym Instytutem Ekonomi i Finansów oraz Państwową Politechniką w Sankt Petersburgu, jak również z Narodową Akademią Ukrainy.
 • We współpracy ze Światowym Stowarzyszeniem Prawników zorganizowano w latach 2001-2006 pięć międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych problemom imigracji. Wzięli w nich udział przedstawiciele trzydziestu państw, polskich uczelni wyższych oraz przedstawiciele ambasad akredytowanych w Polsce. W roku 2003 zorganizowano międzynarodową konferencję na temat rynku pracy, w 2005 – na temat trendów w ekonomii w erze globalizacji, a w 2006 roku – na temat szarej strefy gospodarczej.
 • W 2005 roku zorganizowano II Zjazd Absolwentów, który zakończył się wielkim balem. W tym samym roku, w rankingu przeprowadzonym przez tygodnik Newsweek Polska nasza uczelnia zajęła I miejsce wśród 138 uczelni niepaństwowych. Głównym kryterium rankingu była liczba absolwentów zajmujących stanowiska na średnim szczeblu zarządzania firmą.
 • W roku 2006 uroczyście obchodzono XV–lecie uczelni. Podczas inauguracji roku akademickiego 2006/2007 (7 października 2006r.), połączonej z zakończeniem obchodów XV-lecia, JM Rektor prof. dr Tadeusz Koźluk wręczył odznaczenia najbardziej zasłużonym dla powstania i rozwoju uczelni nauczycielom akademickim i pracownikom administracji. Medalem pamiątkowym udekorowano sztandar uczelni. Zakończone zostały prace nad Kroniką PWSBiA.
 • W roku 2006 z kolejną serią wykładów przebywała w uczelni profesor Tatiana A. Gavrilova z Politechniki w Sankt Petersburgu. Od stycznia 2006 roku pracowali w naszej uczelni: prof. James Horner z amerykańskiego Cameron Univeristy w stanie Oklahoma oraz prof. Wandyr Hagge Siqueira z Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá – prestiżowego uniwersytetu prywatnego w Rio de Janeiro.
 • W tym samym roku wspólnie z Fundacją "Polska – Wiek XXI" utworzono Europejskie Centrum Badań Strategicznych i Studiów Wyspecjalizowanych.

1996 - 2000

 • Podczas pierwszych pięciu lat istnienia w uczelni zajęcia dydaktyczne odbywały się w kilku różnych miejscach. W latach 1993-1995 siedziba uczelni mieściła się na ulicy Wołoskiej w gmachu "Unitry". Od 1996 r. PWSBiA dysponuje swoim własnym nowoczesnym obiektem przy ulicy Bobrowieckiej 9, z 60 salami wykładowymi, kilkunastoma pracowniami, 3 bibliotekami, restauracjami i barami, salami sportowymi, jak również salą kongresową na 2500 miejsc, amfiteatrem z 800 miejscami, parkingiem strzeżonym na 210 samochodów.
 • W 1997 roku uczelnia otrzymała zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej na nadawanie tytułu magistra absolwentom kierunku "administracja". Rok wcześniej na tym kierunku wyodrębniono specjalizację "nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne", cieszącą się dużym zainteresowaniem studentów.
 • W 1998 roku tysięczny absolwent uczelni otrzymał tytuł magistra. W roku 1999 uczelnia rozszerzyła swą ofertę edukacyjną otwierając Gimnazjum nr 34. Zarówno ono jak i liceum ogólnokształcące są zlokalizowane w campusie uczelnianym.
 • W 1998 roku, z inicjatywy Samorządu Studenckiego, zorganizowano konferencję na temat zapobiegania przemocy, która spotkała się z szerokim zainteresowaniem środowisk akademickich, mediów oraz parlamentu.

1992 - 1995

 • W roku 1993 PWSBiA jako pierwsza uczelnia niepubliczna otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia magistra w dziedzinie ekonomii. Pierwsi absolwenci – magistrzy ekonomii – opuścili mury uczelni w 1995 r. Od 1992 r. uruchomiono studia na kierunku "administracja", a od 1993 r. – studia podyplomowe typu MBA. W 1992 r. rozpoczęła działalność uczelniania biblioteka oraz wydawnictwo naukowe, otwarto też pierwsze pracownie komputerowe i nauki języków obcych.
 • W roku 1993 odwiedził uczelnię pierwszy zagraniczny nauczyciel akademicki dr Theresa M. Rosania z USA, która spędziła w PWSBiA cały trymestr, nauczając zasad promocji i marketingu.
 • W roku 1992 rozpoczął działalność Samorząd Studencki, organizując szkolenia i prezentacje firm, jak również prowadząc swoje własne projekty edukacyjne. W roku następnym powstało koło międzynarodowej organizacji studentów ekonomii AIESEC – pierwsze w uczelni niepublicznej. Od roku 1994 działa najstarsze w szkolnictwie niepublicznym Koło Akademickiego Związku Sportowego, którego członkowie uczestniczą w licznych zawodach sportowych na szczeblu lokalnym i krajowym.
 • W roku 1994 powołano do życia Studencki Ośrodek Konsultacyjny. W tym też roku uczelnia założyła niepubliczne liceum ogólnokształcące, jako instytucję nawiązującą do tradycji pierwszej niepublicznej szkoły technicznej Wawelberga i Rotwanda założonej w 1895 r.

1991

 • Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji jest najstarszą niepubliczną uczelnią wyższą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Została ona utworzona decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 1991 r. Założyciel i Fundator uczelni Tadeusz Koźluk został jej pierwszym Rektorem.
 • Uczelnia została wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 1. Jak podaje jej pierwszy statut: "celem uczelni jest kształcenie na możliwie najwyższym poziomie specjalistów – praktyków dla potrzeb businessu i administracji oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej".
 • Pierwsze programy naukowe były tworzone na bazie swoich odpowiedników z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i Europie.
 • W pierwszym roku akademickim 1991/1992 rozpoczęło studia na kierunku "ekonomia" około 400 studentów.

 

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA