Od prawie 20 lat pracuje w naszej uczelni na kierunku informatyka. Ukończył studia na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (mgr inż. cybernetyki w zakresie organizacji i projektowania systemów informatycznych) i z tą uczelnią związana jest jego dalsza kariera zawodowa. Doktoryzował się na Wydziale Elektroniki uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych. Na postawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Modele i metody efektywnej gospodarki zasobami w lokalnych systemach komputerowych” uzyskał w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk stopień doktora habilitowanego nauk technicznych.

Specjalnością naukową dr hab. inż. Tadeusza Nowickiego są systemy informatyczne. Jest niekwestionowanym autorytetem m.in. w zakresie probabilistycznych modeli i metod badania efektywności systemów komputerowych, symulacji komputerowych, informatycznych systemów wspomagania decyzji, badania niezawodności i eksploatacji systemów technicznych.

Jest autorem wydanych przez WAT monografii, m.in.: „Teorie niezawodności. Zbiór zadań”, „Metodologia projektowania systemów informatycznych. Metody matematyczne w informatyce”, „Modelowanie matematyczne. Symulacyjny język programowania”. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji naukowych. Wypromował 12 doktorów informatyki.

Dr hab. inż. T. Nowicki kierował wieloma pracami badawczymi zlecanych Wojskowej Akademii Technicznej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ma także znaczne doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne. W WAT pracował m.in., jako asystent, adiunkt i profesor nadzwyczajny, pełniąc przy tym funkcje: zastępcy szefa katedry, dyrektora instytutu, kierownika zakładu, a także prodziekana ds. naukowo-dydaktycznych. Dodatkowo przez 3 lata był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

Od wielu lat jest wykładowcą w naszej uczelni, zwłaszcza w zakresie symulacji komputerowych. Jest wysoko oceniany przez studentów, którzy uważają go za bardzo dobrego dydaktyka. W naszym wydawnictwie wydał wraz ze współpracownikami pionierskie wówczas dwa podręczniki: „Gra symulacyjna wspomagająca podejmowanie decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie” (podręcznik dla studenta i podręcznik dla prowadzącego grę administratora).

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA