W naszej uczelni od początku roku akademickiego 2017/18 jest kierownikiem kierunku administracja. Ukończył studia magisterskie na kierunku administracja na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia magisterskie prawnicze, doktoryzował się w zakresie nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (rozprawa doktorska na temat – Samorząd gminny a państwo). Jest dr habilitowanym w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie (Akademia Obrony Narodowej). Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Dr hab. Mirosław Karpiuk prowadzi szereg badań naukowych, których efektem jest 12 wydanych liczących się w świcie prawniczym monografii, w tym m.in. opublikowane w ciągu ostatnich 4 lat: „Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego”, „Instytucja wywłaszczenia nieruchomości”, „Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia” (współautor), „Informacja i informatyzacja w administracji publicznej” (współautor).

Jest także autorem 41 rozdziałów w monografiach innych autorów dotyczących  m.in. zagadnień e-administracji, samorządowej administracji zespolonej na szczeblu powiatu, samorządu terytorialnego w państwach Unii Europejskiej, zadań obrony cywilnej, zasad ochrony danych osobowych i ok. 30 artykułów dotyczących ochrony konsumentów, działań samorządu lokalnego w czasie klęsk żywiołowych, funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego.

Dr hab. Mirosław Karpiuk ma także doświadczenia praktyczne, współpracuje z kancelariami adwokackimi i radców prawnych. W bieżącym roku pod jego kierunkiem zorganizowano  w naszej uczelni 2 konferencje naukowe, unowocześniane są programy kształcenia, w związku ze zmianą profilu kierunku administracja z ogólno akademickiego na praktyczny.

Studenci wysoko oceniają sposób prowadzenia przez niego zajęć dydaktycznych z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego publicznego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA