Statut PWSBiA

S T A T U T
PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH, KOMPUTEROWYCH i MEDYCZNYCH
z siedzibą w Warszawie

Rozdział 1

STATUS PRAWNY I MISJA UCZELNI

§ 1

 1. Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie (używająca historycznego skrótu PWSBiA), jest niepubliczną uczelnią, utworzoną na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 1991 r. i została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „1”.
 2. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i niniejszego statutu. W stosunku do podmiotów zagranicznych uczelnia może używać nazwy University of Socjal, Computer & Medicine Science, Warsaw, Poland.

§ 2

Uczelnia posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Nadzór nad uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie oraz założyciel w zakresie określonym w statucie.
 2. Założyciela uczelni zatwierdza minister.

§ 4

Uczelnia ma charakter świecki i jest niezależna od wpływów ideologicznych.

§ 5

Misją strategiczną uczelni jest kształcenie specjalistów różnych dziedzin życia gospodarczego, społecznego i politycznego, zwłaszcza w obszarach nauk  społecznych, komputerowych i medycznych oraz prowadzenie badań naukowych w tym zakresie. Stosując różne formy działalności wychowawczej, uczelnia rozwija osobowość studentów, ich samodzielność i kreatywność.

§ 6

Misję strategiczną, o której mowa w § 4, uczelnia realizuje prowadząc:

 1. studia stacjonarne;
 2. studia niestacjonarne;
 3. studia podyplomowe;
 4. kursy dokształcające;
 5. gimnazja i inne placówki oświatowe szczebla średniego.

Rozdział 2

ORGANIZACJA ORAZ STRUKTURA UCZELNI

§ 7

 1. Podstawową jednostką organizacyjną uczelni może być kierowany przez dziekana wydział i kierowany przez dyrektora samodzielny instytut. W przypadku rezygnacji z tworzenia struktur wydziałowych lub instytutowych, podstawową jednostką organizacyjną jest cała uczelnia.
 2. W ramach wydziału i samodzielnego instytutu mogą być tworzone katedry i zakłady.
 3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt. 1 i 2, tworzy, przekształca i likwiduje założyciel na wniosek rektora lub z własnej inicjatywy.

§ 8

 1. W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, w skład którego wchodzą biblioteki: naukowa i elektroniczna. Z bibliotek mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. W uczelni działa, powoływana przez rektora rada biblioteczna.

Rozdział 3

WŁADZE KOLEGIALNE UCZELNI

§ 9

 1. Władzami kolegialnymi są: senat, rady wydziałów i instytutów. W przypadku, gdy podstawową jednostką organizacyjną jest cała uczelnia, jedyną władzą kolegialną jest senat.
 2. Wszystkie jednostki organizacyjne pracują na podstawie regulaminów zatwierdzanych przez założyciela.

§ 10

 1. Członków senatu powołuje i odwołuje założyciel.
 2. W skład senatu wchodzą:
  1. rektor jako przewodniczący;
  2. prorektorzy;
  3. dziekani i dyrektorzy samodzielnych instytutów;
  4. kanclerz;
  5. inne osoby powołane przez założyciela;
  6. przedstawiciele studentów w liczbie przewidzianej prawem.

§ 11

 1. Do kompetencji senatu należy:
  1. uchwalanie strategii rozwoju uczelni;
  2. uchwalanie regulaminu studiów;
  3. uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  4. określanie warunków prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli akademickich;
  5. ustalanie warunków przyjęcia na studia;
  6. wyrażanie opinii w sprawie porozumień z innymi uczelniami;
  7. wyrażanie opinii w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów;
  8. wybór członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich.
 2. Senat może tworzyć stałe i doraźne komisje senackie.

§ 12

 1. Członków rady wydziału/instytutu powołuje i odwołuje rektor.
 2. Radzie przewodniczą dziekani wydziału i dyrektorzy instytutów.
 3. W skład rady wydziału/instytutu wchodzą z urzędu:
  1. dziekani i dyrektorzy;
  2. prodziekani i zastępcy dyrektorów;
  3. nauczyciele akademiccy;
  4. przedstawiciele studentów w liczbie przewidzianej prawem oraz inne osoby powołane na wniosek dziekanów lub dyrektorów instytutów.
 4. Do kompetencji rady wydziału/instytutu należy:
  1. opracowywanie planów i programów nauczania na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach dokształcających;
  2. zatwierdzanie tematów prac dyplomowych;
  3. zatwierdzanie programów seminariów dyplomowych;
  4. zatwierdzanie nauczycieli akademickich prowadzących prace dyplomowe;
  5. wyznaczanie składu dyplomowych komisji egzaminacyjnych;
  6. wyznaczanie recenzentów prac dyplomowych.

Rozdział 4

WŁADZE JEDNOOSOBOWE UCZELNI

§ 13

Władzami jednoosobowymi uczelni są: założyciel, kanclerz, rektor, dziekani, dyrektorzy instytutów i kierownicy jednostek naukowo-badawczych.

§ 14

 1. Założyciel może także pełnić funkcję kanclerza i rektora.
 2. Założyciel jest uprawniony do:
  1. nadawania uczelni statutu i wprowadzania w nim zmian;
  2. reprezentowania uczelni na zewnątrz;
  3. powoływania i odwoływania kanclerza;
  4. powoływania i odwoływania, po zasięgnięciu opinii senatu, rektora;
  5. tworzenia, przekształcania i likwidowania  wydziałów, instytutów i innych jednostek organizacyjnych;
  6. powoływania prorektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników innych jednostek organizacyjnych tworzonych w uczelni;
  7. zatwierdzania regulaminów wymaganych prawem;
  8. ustalania wysokości opłat pobieranych przez uczelnię;
  9. podejmowania decyzji dotyczących majątku trwałego uczelni, w tym kupna, sprzedaży, dzierżawy i wydzierżawiania nieruchomości i innych składników mienia uczelni;
  10. zaciągania pożyczek;
  11. podejmowania decyzji w sprawie likwidacji uczelni stosownie do zapisów zamieszczonych w rozdziale 9 niniejszego statutu.
 3. W razie rezygnacji założyciela, jego trwałej choroby lub śmierci funkcję założyciela przejmie osoba fizyczna lub prawna, wymieniona w jego testamencie.

§ 15

 1. Kanclerz podlega bezpośrednio założycielowi uczelni i ściśle współpracuje z rektorem. Jest on służbowym przełożonym wszystkich pracowników uczelni z wyłączeniem pionu dydaktycznego i naukowo-badawczego.
 2. Kanclerz w szczególności:
  1. realizuje statutowe cele i zadania uczelni;
  2. nadzoruje i koordynuje prace administracyjne;
  3. opracowuje budżet i jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową uczelni; prowadzi bieżące operacje finansowe;
  4. nadzoruje pracę kancelarii i archiwum;
  5. zatrudnia pracowników administracyjno-gospodarczych; jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy;
  6. reprezentuje uczelnię na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji;
  7. wykonuje inne zadania zlecone przez założyciela.

§ 16

 1. Rektor podlega bezpośrednio założycielowi i ściśle współpracuje z kanclerzem. Jest on służbowym przełożonym pracowników pionu dydaktycznego
  i naukowo-badawczego.
 2. Rektor w szczególności:
  1. realizuje statutowe cele i zadania uczelni;
  2. kieruje działalnością dydaktyczną i badawczą; dba o wysoki poziom nauczania i wysoką jakość prac naukowo-badawczych;
  3. zatrudnia nauczycieli akademickich i innych pracowników pionu dydaktycznego; prowadzi długoterminową politykę rozwojową kadry dydaktycznej i naukowo-badawczej;
  4. przewodniczy senatowi i opracowuje jego roczne plany pracy;
  5. organizuje i nadzoruje przebieg pozyskiwania kandydatów na studia;
  6. jest organizatorem przedsięwzięć wychowawczych wśród młodzieży studenckiej; wspomaga działalność organizacji studenckich; wspiera działalność stowarzyszenia absolwentów;
  7. nadzoruje prace komisji stypendialnych;
  8. wykonuje inne zadania wynikające z ustaw i rozporządzeń dotyczących szkolnictwa wyższego bądź zlecone przez założyciela;
  9. reprezentuje uczelnię na zewnątrz, w zakresie swoich kompetencji.
 3. Organem doradczo - konsultacyjnym rektora jest kolegium rektorskie, składające się z prorektorów, dziekanów lub dyrektorów samodzielnych instytutów i innych osób powołanych przez rektora.

§ 17

 1. Nadzór nad działalnością wydziału i samodzielnego instytutu sprawuje dziekan i dyrektor, którzy odpowiadają za przestrzeganie prawa, bezpieczeństwo i porządek, określają szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego oraz podejmują decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału lub samodzielnego instytutu, nie zastrzeżone dla innych władz uczelni.
 2. Dziekan wydziału i dyrektor instytutu określają zakres obowiązków powoływanych i odwoływanych przez założyciela, prodziekanów i zastępców dyrektora instytutu.

Rozdział 5

PRACOWNICY UCZELNI

§ 18

 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:
  1. profesora zwyczajnego;
  2. profesora nadzwyczajnego;
  3. profesora wizytującego;
  4. adiunkta;
  5. starszego wykładowcy;
  6. wykładowcy;
  7. asystenta;
  8. lektora lub instruktora.
 2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być – po uzyskaniu pozytywnej opinii senatu – zatrudniona także osoba, która  posiada stopień naukowy doktora oraz potwierdzony znaczny dorobek naukowy lub zawodowy.

§ 19

 1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje urlop wypoczynkowy, który powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
 2. Nauczyciele akademiccy spełniający określone kryteria mogą otrzymać także urlop naukowy.
 3. Procedurę udzielania urlopów regulują odrębne przepisy.

§ 20

 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie.
 2. Przy ocenie działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich brane są pod uwagę:
  1. jakość i aktualność przekazywanych treści nauczania;
  2. rzetelność w realizowaniu obowiązków dydaktycznych i wychowawczych.

§ 21

 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.
 2. Karę upomnienia za przewinienia mniejszej wagi nakłada rektor po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela akademickiego.
 3. Członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich wybiera senat w głosowaniu jawnym.
 4. Kandydatów na członków komisji z grona nauczycieli akademickich mogą zgłaszać członkowie senatu.
 5. Rzeczników dyscyplinarnych powołuje rektor, spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

Rozdział 6

STUDIA, STUDENCI, ABSOLWENCI

§ 22

 1. Nauka w uczelni jest odpłatna.
 2. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje dziekan wydziału i dyrektor instytutu.
 3. Uczelnia zawiera ze studentem pisemną umowę w której określono zobowiązania obu stron umowy.

§  23

Osoba przyjęta na studia składa ślubowanie o następującej treści:

Ślubuję uroczyście przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulaminu studiów. Ślubuję, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz szkoły i wszystkich członków jej społeczności, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor studenta”.

§  24

Dziekan wydziału i dyrektor instytutu mogą skreślić studenta z listy studentów, w przypadkach określonych w ustawie. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do rektora.

§  25

Studenci studiów prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studencki. Zarząd samorządu studenckiego jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.

§ 26

Student może studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, na zasadach ustalonych przez rektora, za zgodą założyciela.

§  27

W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają: komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane przez rektora, w porozumieniu z zarządem samorządu studenckiego.

§ 28

 1. Absolwenci uczelni mogą tworzyć stowarzyszenia absolwentów.
 2. Stowarzyszenia podtrzymują więzi koleżeńskie między absolwentami, w miarę możliwości pomagają im w sprawach bytowych, zwłaszcza zatrudnienia oraz popierają rozwój uczelni, pomagając jej w realizacji celów statutowych i promując ją. Stowarzyszenia mogą także organizować zjazdy absolwentów.
 3. Stowarzyszenia działają zgodnie z regulaminem.

Rozdział 7

MIENIE, ŚRODKI FINANSOWE UCZELNI

§ 29

 1. Mienie uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe.
 2. Decyzje dotyczące mienia, gospodarki i finansów uczelni podejmowane są zgodnie z zapisami określonymi w §14 i §15.

 

§ 30

Środki finansowe uczelni mogą pochodzić z:

 1. opłat pobieranych w uczelni;
 2. dotacji fundacji, sponsorów krajowych i zagranicznych oraz z innych źródeł.

§ 31

 1. Uczelnia może prowadzić odpłatną działalność gospodarczą i usługową związaną z jej zadaniami statutowymi.
 2. Dochody pochodzące z działalności gospodarczej są w całości przeznaczane na jej działalność statutową.

Rozdział 8

UTRZYMANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE UCZELNI

§ 32

 1. Pracownicy uczelni i studenci mają prawo za zgodą rektora organizowania zgromadzeń na terenie uczelni. Zgromadzenie powinno mieć przewodniczącego, który kieruje jego przebiegiem. W zgromadzeniach  nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia albo będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 2. Organizatorzy i wybrany przewodniczący zgromadzenia mają prawo zażądać od osoby naruszającej rażąco przepisy prawa lub zachowującej się w sposób powszechnie uznany za obraźliwy, aby opuściła miejsce zgromadzenia.
 3. Z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia, jego uczestnicy są obowiązani bez uzasadnionej zwłoki opuścić miejsce zgromadzenia.
 4. Rektor uczelni albo jego przedstawiciel może rozwiązać zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa.

Rozdział 9

LIKWIDACJA UCZELNI

§ 33

 1. Założyciel podejmuje decyzję o likwidacji uczelni w przypadku:
  1. braku środków finansowych umożliwiających kontynuowanie działalności uczelni;
  2. braku odpowiedniej liczby nauczycieli akademickich, niezbędnych do określonego przez ministra minimum kadrowego;
  3. braku kandydatów na studia;
  4. gdy uczelnia wykonała swoje zadania statutowe, wynikające z zezwolenia.
 2. Likwidatorem może być osobiście założyciel lub wyznaczona przez niego osoba.
 3. W okresie likwidacji kompetencje organów uczelni, w tym także w zakresie dysponowania jej majątkiem, przejmuje likwidator, a szkoła używa nazwy „Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie – w likwidacji”. Nie dotyczy to wydawanych w tym czasie dyplomów.
 4. Założyciel powiadamia ministra o postawieniu uczelni w stan likwidacji, a po jej zakończeniu o likwidacji uczelni.
 5. Majątek uczelni pozostały po zaspokojeniu wierzycieli, przechodzi na własność założyciela.

Rozdział 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

 1. Uczelnia posiada historyczne godło, którego wzór stanowi załącznik do statutu.
 2. Uczelnia posiada historyczny sztandar, którego wzór stanowi załącznik do statutu.
 3. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

01.2015

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA