Strategia rozwoju

Strategia rozwoju
Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
w latach 2019 - 2023

Podstawową przesłanką do opracowania strategii rozwoju Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych jest konieczność przyspieszenia i usystematyzowania rozwoju uczelni. Strategia stanowi podstawę długofalowych działań władz Uczelni i jej jednostek organizacyjnych. Jest niezbędną w procesie ubiegania się o nowe kierunki studiów i środki pomocowe krajowe i europejskie.

Misją Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych jest stworzenie silnej, uczelni wyższej o profilu praktycznym, kształcącej na potrzeby zmieniającego się systemu ochrony zdrowia i nauk pokrewnych w Polsce oraz zapewnienie studentom wysokiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zgodnie z kierunkowymi standardami kształcenia oraz potrzebami polskiego i europejskiego rynku pracy. Realizacji celu nadrzędnego służą cele strategiczne spójne z misją i celami rozwoju regionu Mazowsza wskazanymi w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (4.4. Misja i cele rozwoju regionu) oraz wynikające z nich cele operacyjne a w tym m.in: wzrost poziomu wykształcenia i poprawa jakości kadr a w tym dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.

Założenia

 1. Strategia opisuje zbiór zadań, które Senat uznaje za priorytetowe w działalności Uczelni do 2022 roku.
 2. Na ostatnim posiedzeniu Senatu w każdym roku akademickim Senat Uczelni:
  1. określi konkretne zadania i powierzy je do wykonania konkretnej jednostce organizacyjnej lub osobie odpowiedzialnej za jego realizację;
  2. wprowadzi - na podstawie corocznej analizy i zgłoszonych wniosków - niezbędne korekty programu rozwoju;
  3. oceni realizację każdego z zadań w minionym roku akademickim.
 3. Wszyscy Pracownicy Uczelni mają prawo do zgłaszania wniosków co do dalszego rozwoju uczelni.

Priorytety działań Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych na lata 2019 - 2023

I. Nauka i badania

 1. Systematyczne rozszerzanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi uczelniami o podobnym profilu kształcenia oraz placówkami medycznymi;
 2. Promocja Uczelni w województwie mazowieckim i województwach ościennych, m.in. poprzez własną stronę internetową, doskonalenie i rozpropagowanie wydawnictwa uczelnianego;
 3. Określenie do 30 września 2019 roku kierunków badań na lata 2020 - 2023 roku.
 4. Intensyfikacja działań na rzecz skutecznego pozyskiwania środków na badania:
  • w konkursach grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • w programach europejskich i krajowych (m.in. programach operacyjnych: Kapitał Ludzki; Innowacyjna gospodarka; programach Europejskiego Obszaru Gospodarczego);
  • w programach regionalnych ( w tym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego).
 5. Wspieranie badań w dziedzinach uznanych za priorytetowe, m.in. określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego (lub w których uczelnia ma osiągnięcia);
 6. Monitorowanie stosowania formalno - prawnych podstaw dotyczących własności intelektualnej pracowników i studentów Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych.

II. Proces dydaktyczny

 1. Systematyczna poprawa jakości i efektywności kształcenia;
 2. Kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i dziedzin pokrewnych i aktualnym stanem nauk realizowane ze szczególną troską o ich jakość i praktyczne zastosowanie, w tym z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez różnorodne interdyscyplinarne formy kształcenia, rozwijanie oferty kształcenia podyplomowego oraz innych form dokształcania.
 3. Tworzenie nowych kierunków (specjalności) kształcenia zgodnie z lokalnym rynkiem pracy i zapotrzebowaniem społecznym;
 4. Systematyczna modernizacja i weryfikacja programów kształcenia m.in. pod kątem oczekiwań i potrzeb praktyki i rynku pracy w zawodach medycznych, nauk o zdrowiu i nauk pokrewnych;
 5. Wzbogacanie i optymalizacja warunków uczenia się i nauczania;
 6. Aktywy udział studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach europejskich programów stypendialnych w tym: Socrates / Erazmus;
 7. Wdrożenie komputerowego systemu obsługi studentów oraz Zintegrowanego Systemu Komputerowego Zarządzania Uczelnią;
 8. Systematyczne wdrażanie różnych form kształcenia: otwartego, na odległość (distance learning, e-learning);
 9. Stałe uzupełnianie zbiorów i rozszerzanie oferty Biblioteki Uczelni;
 10. Rozszerzanie form pracy Uczelnianego Biura Karier;
 11. Wprowadzenie i rozwój kształcenia podyplomowego - uwzględniającego potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy;
 12. Dostępność nowych form elastycznego studiowania (wybór przedmiotu, wybór kierunku, specjalności);
 13. Uruchomienie w 2019 r. Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich, Pracowni Badań Fizykalnych, Pracowni Anatomii, Pracowni Fizjologii i Wysiłku Fizycznego, Pracowni Biochemii, Pracowni Biomechaniki, Pracowni Żywienia Molekularnego stanowiącej bazę dla zdobywania umiejętności praktycznych i ćwiczeń przez studentów kierunku Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Administracja ze specjalnością zarządzanie w ochronie zdrowia, Informatyka ze specjalnością e- zdrowie, Kosmetologia studia II stopnia, Dietetyka studia II stopnia.
 14. Przygotowanie, otwieranie i realizację kursów specjalistycznych i kształcenia specjalizacyjnego oraz studiów podyplomowych, związanych z prowadzonymi kierunkami studiów ramach projektów unijnych;
 15. Rozwój badań naukowych w medycynie, naukach o zdrowiu i dziedzin pokrewnych, zapewniających Uczelni obecność w krajowych i międzynarodowych projektach i programach naukowo-badawczych i aplikacyjnych, a także szczególna dbałość o rozwój kadry naukowej.
 16. Systemowe i profesjonalne budowanie relacji z medycznym i para medycznym środowiskiem regionu poprzez zaangażowanie w różnorodne badania i przedsięwzięcia na rzecz podwyższenia standardów opieki zdrowotnej, poprzez transfer wiedzy a także poprzez rozbudowę praktycznych programów nauczania oraz doskonalenie form upowszechniania wiedzy.
 17. Kontynuacja i rozszerzenie procesu zmierzającego do nawiązywania partnerskich stosunków z pracodawcami usług medycznych i dziedzin pokrewnych polegającego na:
  1. Podpisaniu umów patronatu nad kierunkami studiów przydatnych dla pracodawców;
  2. Organizacja cyklu spotkań z największymi pracodawcami usług medycznych w regionie w celu ukazania studentom praktycznego wymiaru sylwetki absolwenta kierunków studiów prowadzonych w Uczelni;
 18. Przygotowanie i systematyczne przeprowadzanie cyklu wykładów dla młodzieży ponadgimnazjalnej prowadzonych przez pracowników Uczelni, w celu ukazania młodzieży możliwości kształcenia w zawodach medycznych.

Polityka kadrowa

 1. Podstawą polityki kadrowej winien być rozwój własnej kadry z zachowaniem przewidzianych prawem i statutem uczelni terminów uzyskiwania kolejnych stopni i tytułów naukowych przez pracowników;
 2. Rozwój kadry Uczelni winien być dostosowany zarówno do czynników zewnętrznych takich jak lokalny rynek pracy, jak i czynników wewnętrznych, czyli nowych kierunków, specjalności oraz prowadzonych i planowanych badań naukowych;
 3. Dokonywać, w miarę potrzeb analizy możliwości rozwoju ( z uwzględnieniem popytu, kosztochłonności) poszczególnych kierunków (i specjalności) kształcenia.
 4. Systematycznie wzmacniać kadrowo te kierunki studiów, które mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień magisterskich.
 5. Stymulować możliwości szybkiego awansu oraz rozwój młodej kadry poprzez uczelniane stypendia doktorskie i habilitacyjne.
 6. Polityka kadrowa musi uwzględniać:
 7. standardy dydaktyczne i naukowe KRASzPiP, MNiSW i PKA,
 8. zmiany organizacyjne w administracji związane ze zmianami zarządzania uczelnią i rozszerzaniem oferty edukacyjnej.
 9. Opracować wielokryterialny system oceny pracowników naukowo-badawczych i administracyjnych;
 10. Zatrudniać samodzielnych pracowników naukowych (profesorów) obcokrajowców na poszczególnych kierunkach studiów.

Poszerzenie oferty edukacyjnej (w miarę możliwości kadrowych i finansowych Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych:

 1. Kierunek Fizjoterapia - uruchomienie studiów jednolitych magisterskich - stacjonarnych i niestacjonarnych od października 2019 roku;
 2. Kierunek Pielęgniarstwo - uruchomienie studiów stacjonarnych od października 2019 roku,
 3. Kierunek Kosmetologia - uruchomienie studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych od października 2019 roku;
 4. Kierunek Dietetyka - uruchomienie studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych od października 2019 roku;
 5. Kierunek Informatyka - uruchomienie studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych od października 2020 roku ze specjalnością e- zdrowie,
 6. Kierunek Administracja - uruchomienie na studiach I stopnia specjalności zarządzanie systemami ochrony zdrowia w 2020 roku. uruchomienie studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych od października 2020 roku ze specjalnością e- zdrowie,
 7. Poszerzenie oferty edukacyjnej o kształcenie podyplomowe w ramach kursów specjalistycznych i kształcenia specjalizacyjnego oraz studiów podyplomowych, związanych z prowadzonymi kierunkami studiów studia
  podyplomowe i kursy zawodowe związane z prowadzonymi kierunkami studiów.

Inwestycje i finanse

 1. Stałe doposażenie Uczelni w nowoczesny sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia procesu naukowo-dydaktycznego na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów;
 2. Koordynacja procesu pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe - zwiększenie aktywności młodej kadry naukowo - dydaktycznej w zakresie pozyskiwaniu grantów naukowych.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i absolwentami Uczelni

 1. Poszerzanie współpracy Uczelni z władzami samorządowymi i Urzędem Marszałkowskim w zakresie rozwoju kształcenia medycznego i zatrudnianiu absolwentów Uczelni;
 2. Współpraca z innymi uczelniami regionu kształcącymi na takich samych kierunkach;
 3. Otwarcie uczelni na potrzeby osób niepełnosprawnych i studentów Uniwersytetu III Wieku;
 4. Powołanie w Biurze Karier Centrum Doradztwa Pracy;
 5. Wzmacnianie więzi z absolwentami Uczelni poprzez organizację spotkań jubileuszowych, promocję ich osiągnięć i sukcesów, współpracę.
 

Przewodniczący Senatu
dr Waldemar Dębski - prof. PWSBiA
R E K T O R

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA