Informacje dla autorów

Wydawnictwo PWSBiA | Informacje dla autorów​Standardy obowiązujące autorów

 1. Prace naukowe mogą być zamawiane u autorów-specjalistów z inicjatywy Wydawnictwa lub też wydawane na prośbę autora. Każda praca naukowa, bez względu na to z czyjej inicjatywy ma być publikowana, musi spełniać następujące warunki: (a) musi być oryginalna, tzn. nie może być wcześniej publikowana ani w całości, ani w części z wyjątkiem wyraźnie zaznaczonych cytatów z prac poprzednich, z jednoznacznym wskazaniem źródła cytowanego fragmentu; (b) musi być napisana na poziomie akademickim, tzn. że będzie przeznaczona dla studentów i nauczycieli akademickich oraz wykorzystana w pracach naukowo-badawczych; (c) autor wykorzysta w swej pracy wszystkie znane mu i dostępne źródła, monografie i naukową krytykę badanego problemu; (d) autor przedstawi przynajmniej jedną recenzję ukończonej pracy wykonaną przez specjalistę badanej dziedziny wiedzy. Wydawnictwo może zwolnić autora z przedstawienia recenzji, jeżeli jest on znany na rynku wydawniczym z poprzednich, jakościowo wartościowych publikacji; (e) jeżeli autor zamieścił cytat w języku obcym, zobowiązany jest on do zamieszczenia w odnośniku tłumaczenia na język polski.
   
 2. . Zamawiana/zgłoszona do publikacji praca naukowa rozliczana jest na podstawie objętości, według tzw. arkusza wydawniczego: jedna linijka (wiersz) zawiera 60 znaków ze spacjami; strona znormalizowana zawiera 30 linijek, czyli 1800 znaków ze spacjami (30x60=1800); arkusz wydawniczy zawiera ok. 40 000 znaków ze spacjami, co stanowi 22 strony znormalizowane (40 000:1800=22; zapis komputerowy: Word "Normal+14").
  Do strony/arkusza wydawniczego wlicza się tekst autora wraz z cytatami. Nie wlicza się natomiast tzw. przypisów objaśniających, odsyłaczy bibliograficznych oraz tłumaczeń cytatów zamieszczonych w tekście w języku obcym.
   
 3. Podstawę do podpisania kontraktu/zamówienia stanowi opracowany przez autora i zatwierdzony przez upoważniony organ Wydawnictwa (Rada Naukowa Europejskiego Centrum) konspekt monografii/artykułu. Zatwierdzony konspekt stanowi integralną część umowy wydawniczej. Jego brak automatycznie anuluje podpisaną umowę.
   
 4. Przedstawiony do zatwierdzenia konspekt musi określać merytoryczne wymogi publikacji naukowej, w tym głównie:
 • przeznaczenie i jakościowy poziom dzieła (kto jest jego adresatem);
 • pogłębione czyli krótko opisane w tezach problemy, które w sumie pokazują obszary badawcze analizowane w monografii/artykule;
 • warsztat naukowy (główny punkt konspektu), z jakiego autor będzie korzystał, a więc źródła, które uwiarygodniają poglądy autora; literaturę monograficzną, która przedstawia różne inne punkty widzenia na dany temat;
 • wreszcie – krytykę poglądów na dany temat, zamieszczanych zwykle w profesjonalnych czasopismach lub prezentowanych na naukowych konferencjach i seminariach.

  Pod rygorem anulowania umowy wydawniczej autor ma obowiązek wprowadzenia do konspektu takich zmian i uzupełnień, jakie zaleci Wydawnictwo. Opracowywana monografia/artykuł w swojej treści nie może odbiegać od zatwierdzonego konspektu.

  Autor ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu organu Wydawnictwa, podczas którego rozpatrywany jest jego konspekt.
 1. Autor ma obowiązek złożenia w Wydawnictwie tekstu swojego opracowania w trzech egzemplarzach + na nośniku elektronicznym. 
  Na autorze spoczywa obowiązek dokonania adiustacji tekstu pracy naukowej, która powinna być napisana językiem literackim, bez użycia sformułowań kolokwialnych, poprawna pod względem gramatycznym i ortograficznym.
   
 2. Kwestie związane z prawami autorskimi w tym prawem do wznowień wydawniczych reguluje umowa wydawnicza.

Formatowanie tekstu

 1. Wskazówki ogólne

Marginesy:

 • górny - 2,5 cm
 • dolny - 2,5 cm
 • lewy/prawy - 2,5
 • na oprawę - 0 cm
 • Artykuły drukowane w kwartalniku "Wiek XXI" nie powinny przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego - 22 strony (30 linii po 60 znaków ze spacjami na stronie).
 1. Tekst
 • Tytuł opracowania: Times New Roman, kapitaliki, wyśrodkowany, 14, interlinia 1,5.
 • Autor: Times New Roman, kursywa, wyśrodkowany, 12.
 • Tytuły rozdziałów i podrozdziałów: Times New Roman, pogrubione, wyrównanie do lewej, 11.
 • Abstrakt: nie jest wymagany. W przypadku, jeżeli autor chce dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców i podnieść prestiż swojej publikacji może dodać abstrakt w języku angielskim. W takim przypadku abstrakt należy umieścić na końcu opracowania, o objętości nie przekraczającej pół strony, Times New Roman, kursywa, wyjustowany, interlinia 1,0.
 • Tekst główny: Times New Roman, wyjustowany, 11, interlinia 1,5.
 • Dwie interlinie pojedyncze przed tytułami rozdziałów i podrozdziałów i jedna po tytułach rozdziałów i podrozdziałów.
 • Wyliczanie należy zaczynać od kropek (•), numerowanie od cyfr arabskich.
 • Rozdziały i podrozdziały numerowane cyframi arabskimi, nie należy stosować numeracji automatycznej, (numery wstawiane "ręcznie").
 1. Tabele, wykresy, rysunki
 • Tabele, wykresy i rysunki powinny być wykonane w programach kompatybilnych z programami służącymi do przygotowania publikacji (Quark). Należy je umieszczać w miarę możliwości jak najbliżej miejsca, w którym jest o nich mowa (materiały skanowane - tylko w wyjątkowych wypadkach, w bardzo dobrej jakości, rozdzielczość min. 600x600 DPI, cz-b), kolor czarny, wyśrodkowany, w układzie pionowym.
 • Tabele: tytuł, wypełnienie tabeli, źródło, objaśnienia - Times New Roman, 9. 
 • Tytuł nad tabelą, wyrównany do lewej, pogrubiony. 
 • Opis źródła pod tabelą, wyrównany do lewej.
 • Wykresy i rysunki:
  - Tytuł nad wykresem lub rysunkiem, wyśrodkowany, pogrubiony.
  - Opis źródła pod wykresem lub rysunkiem, wyśrodkowany.
  - Wykresy i rysunki kolorowe są niedopuszczalne.
  - Nie należy oblewać tabel, wykresów ani rysunków tekstem.
 1. Przypisy i bibliografia
 • Przypisy dolne (zawierające opis dokumentów, z których pochodzą informacje lub cytaty): Times New Roman, wyjustowany, 9, interlinia 1,0, wcięcie pierwszego wiersza akapitu: 0,5 cm, wstawiane automatycznie, odnośnik do przypisu w formie cyfr arabskich w indeksie górnym.1
 • Opis bibliograficzny powinien być wykonany według następującego wzoru:
  J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, PWN, Warszawa, 2002, s. 43.
  S. Klejman, "Tworzenie głosu", [w:] Higiena głosu śpiewaczego, pod red. J. Karasia, PWN, Warszawa, 2004, s. 54.
  K. Koran, Jaki model rozstrzygania sporów gospodarczych, "Rzeczpospolita", 1988, nr 95, s. 8.
 • Kiedy w tekście powołujemy się na dzieło gdzie już cytowane, a nazwisko autora nie wystąpiło ponownie, nie jest konieczne podawanie pełnego opisu. W takim przypadku należy przywołać nazwisko, a resztę opisu zastąpić określeniem "dz. cyt." (dzieło cytowane) lub odpowiednikiem łacińskim "op. cit." (opere citato).
 • Jeżeli w następnym przypisie autor powołuje się na to samo dzieło, można zastosować określenie "tamże" lub łacińskie "ibidem" (w skrócie ibid.), dodatkowo określając jeszcze stronę w cytowanym dziele.
 • Innym sposobem sporządzenia bibliografii jest system tzw. harwardzki. Polega on na tym, że w tekście umieszczamy wewnątrz kwadratowych nawiasów nazwisko autora i rok wydania pracy. Dokładny opis pozycji znajduje się na końcu pracy w szczegółowym alfabetycznym wykazie.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA