Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 16/17

ARTYKUŁY I MATERIAŁY
Zrozumieć współczesny terroryzm, Wystąpienie profesora dr Tadeusza Koźluka na 22 kongresie Światowego Stowarzyszenia Prawników (World Jurist Association), 

Pekin/Szanghaj – Chiny, 04-10.2005
Tadeusz Koźluk, s. 9

UNIVERSDALISM AS A PHILOSOPHY OF ACTION
Michael H. Mitias, s. 31

ELEMENTY ETYKI GLOBALIZACJI
Marian Dobrosielski, s. 47

BEZPIECZEŃSTWO JAKO FENOMEN SPOŁECZNY
Adam Kołodziejczyk, s. 67

PAŃSTWO JAKO MARKA NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU. CREATIVE TENSION, CZYLI BUDOWANIE WIZERUNKU POLSKI ZA GRANICĄ
Elwira Duś, 87

WSPÓŁCZESNY ŚWIAT WOBEC PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA –  WYBRANE ASPEKTY NOWYCH ZAGROŻEŃ NASZEGO WIEKU
Konrad Koszewski, s. 97

OCHRONA NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
Tadeusz Szmidtka, s. 111

POJĘCIE REGLAMENTACJI ADMINISTRACYJNEJ I JEJ STOSUNEK DO POLICJI ADMINISTRACYJNEJ
Teresa Sokólska, s. 125

REGION-REGIONALIZM-MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA REGIONÓW. KONTROWERSJE TERMINOLOGICZNE
Kazimierz Jóskowiak, s. 137

THE BRITISH KONSULAT-GENERAL IN WARSAW AND THE JANUARY 1963 INSURECTION: A STUDY ON THE ROLE OF MILITARY INFORMATION IN THE BRITISH FOREIGN POLICY IN THE 19TH CENTURY
Krzysztof Paszkowski, s. 153

REGULACJE PRAWNE WOBEC MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W NIEKTÓRYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Bernadetta Wójtowicz, s. 171

FUNKCJONOWANIE KONSTYTUCYJNEJ ZASADY RÓWNOŚCI WOBEC CUDZOZIEMCA. UJĘCIE EWOLUCYJNE
Katarzyna Chrostowska, s. 181

UMOWA MIĘDZYNARODOWA, POROZUMIENIE, TRAKTAT I ZOBOWIĄZANIE JAKO PODSTAWOWE KATEGORIE PRAWA TRAKTATÓW A ROZBIEŻNOŚCI CO DO ZAKRESU ICH DESYGNATÓW. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWANIA ODRĘBNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH
Jarosław Sozański, s. 193

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWANIA ODRĘBNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH
Magdalena Osowska – Grzelak, s. 215

METODYKA PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO - KIERUNKI POSZUKIWAŃ EFEKTYWNYCH SPOSOBÓW NAUCZANIA (NA PRZYKŁADZIE PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH)
Janusz Sarnowski, s. 237


RECENZJE I KOMUNIKATY

Recenzja publikacji „Współpraca transgraniczna i międzyregionalna województwa śląskiego (z uwzględnieniem dawnego województwa katowickiego) pod redakcją Piotra Dobrowolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, ss. 151.
Kazimierz Jóskowiak, s. 265

Anastazja Gajda, Regiony w prawie wspólnotowym. Prawne problemy udziału regionów polskich w procesach integracyjnych, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005 ss. 200
Kazimierz Jóskowiak, s. 265

M. M. Kenig-Witkowska (red.), A. Łazowski, R. Ostrihanski, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2004, WP C.H. Beck, format A-5, s. 415
Jarosław Sozański, s. 269

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, 2. wydanie, Warszawa 2004, WP C.H. Beck, seria Studia Prawnicze, s. 783
Jarosław Sozański, s. 273

Recenzja publikacji "Wally Olins O Marce"
Elwira Duś, s. 277

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA