Kodeks etyki studenta PWSBiA

1. Postanowienia ogólne

§1

Student Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych jest zobowiązany do znajomości, przestrzegania, propagowania i obrony etycznych zasad zawartych w niniejszym kodeksie.

§2

Student przestrzega prawa, szanuje własność materialną, intelektualną oraz sprzeciwia się jej bezprawnemu przywłaszczaniu.

§3

Student kieruje się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzega zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów.

§4

Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających jego godności lub godności innych oraz podejmować zajęć mogących zaszkodzić dobremu imieniu jego lub Uczelni.

§5

Student nie pozostaje bierny wobec nieuczciwego i nieetycznego postępowania innego studenta lub pracownika Uczelni, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom w życiu akademickim.

§6

Student powinien być odpowiedzialny, tzn. ponosić odpowiedzialność za swoje czyny i nie unikać konsekwencji własnego postępowania.

2. Prawa studenta

§7

Student ma prawo do: 

 1. równego traktowania,
 2. sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i efektów pracy,
 3. domagać się przestrzegania swoich praw, nadanych mu na mocy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Regulaminu Studiów,
 4. pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności,
 5. brać czynny udział w zajęciach, zajęciach ponadprogramowych oraz konferencjach naukowych,
 6. publicznie prezentować i publikować swoje osiągnięcia naukowe, artystyczne i literackie,
 7. uczestniczyć w życiu akademickim i działalności na rzecz społeczności akademickiej, w szczególności zaś działać w samorządzie i organizacjach studenckich,
 8. należeć do legalnych organizacji społecznych i politycznych,
 9. korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji;
 10. za zgodą rektora organizować zgromadzenia na terenie uczelni.

3. Powinności studenta

§8

Do powinności studenta należą:

 1. dążenie do zdobywania wiedzy, rozwoju własnej osobowości i samodoskonalenia,
 2. troska o wizerunek Uczelni oraz propagowanie jej osiągnięć,
 3. szacunek dla prawa i zwyczajów akademickich,
 4. dbałość o godność i honor studenta,
 5. szacunek dla kadry naukowej, pracowników i studentów uczelni,
 6. pomoc pozostałym studentom w ich dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności,
 7. terminowe uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów oraz przygotowywanie prac semestralnych i dyplomowych z poszanowaniem praw autorskich,
 8. wykorzystanie zdobytej wiedzy dla dobra kraju.

4. Odpowiedzialność

§9

Za naruszenie powyższych norm etycznych, a w szczególności zachowania niezgodne z prawem, student Uczelni ponosi odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów, albo przed sądem koleżeńskim. Za przewinienie mniejszej wagi rektor może, z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego, wymierzyć studentowi karę upomnienia, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy.

§10

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Decyzja Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów jest ostateczna.

§11

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów działają na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Statutu Uczelni.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA