Regulamin studiów

1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych z siedzibą w Warszawie, zwana dalej "Uczelnią", jest niepubliczną uczelnią, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.  zmianami) zwaną dalej „Ustawą” i Statutu.

§ 2

Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych w części dotyczącej uczelni działających do dnia 31 sierpnia 2005 r. na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385, ze zm.) pod liczbą porządkową "1" oraz na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 sierpnia1991 r. nr DNS-3-TBM-23/91.

§ 3

 1. Regulamin studiów, zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki studentów Uczelni, związane z tokiem studiów.
 2. Zasady i warunki przyjęcia na studia określają: Ustawa, Statut, niniejszy Regulamin oraz inne dokumenty wewnętrzne Uczelni.
 3. Przepisy Regulaminu stosuje się do studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich; stacjonarnych i niestacjonarnych.
  Nauka w Uczelni jest odpłatna.

§ 4

 1. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.
 2. Studentem zostaje osoba, która:
  - zaakceptowała i podpisała  Kontrakt (Umowę) Uczelnia - Kandydat;
  - uiściła pierwszą ratę czesnego;
  - podpisała ślubowanie o treści określonej w Statucie Uczelni;
  - otrzymała decyzję administracyjną o przyjęciu na studia.
 3. Student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który stanowi jego własność.

§ 5

 1. Podstawowym językiem obowiązującym w Uczelni jest język polski.
 2. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i egzaminów dyplomowych oraz przygotowania prac dyplomowych w języku obcym pod warunkiem zapewnienia przez Uczelnię efektywnej komunikacji między nauczycielami akademickimi a studentami.
 3. Decyzję o stosowaniu języka obcego w przypadkach określonych w pkt.2 podejmuje rektor.
 4. Uczelnia zapewnia możliwość studiowania studentom niepełnosprawnym w miarę posiadanych możliwości.

2. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 6

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego i jest dzielony na dwa semestry.
 2. Kalendarz roku akademickiego (czas trwania zajęć dydaktycznych i przerw w nauce oraz terminy sesji egzaminacyjnych) ustala corocznie rektor wydając odpowiednie zarządzenie.
 3. Rektor może ustalić w czasie trwania roku akademickiego dni i godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

§ 7

 1. Zakres tematyczny studiów na poszczególnych kierunkach określają plany studiów i programy kształcenia.
 2. Plan studiów zawiera: czas trwania studiów, przedmioty realizowane na poszczególnych latach studiów (rocznikach) i semestrach, liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację, liczbę przyporządkowanych im punktów ECTS (według Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów), wykazy egzaminów i zaliczeń oraz obowiązujących studenta praktyk.

§ 8

 1. Najpóźniej w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych semestru letniego, student zobowiązany jest do złożenia deklaracji wyboru zajęć z listy przedmiotów fakultatywnych, które będzie studiował w trakcie kolejnego roku studiów.
 2. Liczba przedmiotów fakultatywnych, które student ma obowiązek zaliczyć lub złożyć z nich egzamin jest określona w planie studiów.
 3. Nie można deklarować wyboru przedmiotu fakultatywnego, dla realizacji którego wymagane jest wcześniejsze zaliczenie lub złożenie egzaminu z poprzedzającego go przedmiotu, który nie został jeszcze przez studenta zaliczony.
 4. Przedmiot fakultatywny jest uruchamiany pod warunkiem złożenia deklaracji jego wyboru przez co najmniej dziesięciu studentów. W przypadku mniejszej liczby studentów decyzję podejmuje rektor.
 5. W przypadku nieuruchomienia przedmiotu fakultatywnego, wybranego przez studenta zgodnie z ust. 1, inny przedmiot fakultatywny określa w porozumieniu ze studentem kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

§ 9

 1. Plany studiów są publikowane na stronie internetowej Uczelni (www.pwsbia.edu.pl) przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 2. Programy kształcenia są udostępniane w bibliotece naukowej Uczelni przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 3. Sylabusy są sporządzane przez nauczyciela akademickiego i udostępniane w bibliotece Uczelni. Strukturę i formę sylabusa określa Uczelnia.
 4. Rozkłady zajęć są podawane do wiadomości studentów i prowadzących zajęcia, w tym przy wykorzystaniu internetu, nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem semestru.

§ 10

Przełożonymi studenta są rektor i kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 11

 1. Student ma prawo do:
  - wszechstronnego rozwoju swojej osobowości i poszanowania jego godności przez każdego członka społeczności akademickiej;
  - zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, uczestniczenia w działalności studenckich kół naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń Uczelni, jej laboratoriów, zbiorów bibliotecznych, a także z pomocy nauczycieli akademickich i innych pracowników Uczelni;
  - otrzymywania nagród i wyróżnień;
  - udziału w pracach Samorządu Studenckiego;
  - zrzeszania się w organizacjach studenckich na zasadach określonych w Ustawie;
  - korzystania z pomocy materialnej udzielanej przez państwo, a zwłaszcza ze stypendiów i zapomóg;
  - rozwijania swoich zainteresowań kulturalnych, sportowych i turystycznych;
  - pisemnego odwoływania się w terminie 14 dni od decyzji przełożonych, tj. kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektora.
 2. Student ma także prawo do:
  - otrzymywania duplikatów indeksów i legitymacji studenckich;
  - zachowania indeksu po ukończeniu studiów.
 3. Prawa studenta wygasają z dniem ukończenia studiów, rozwiązania lub zakończenia kontraktu (umowy) z Uczelnią lub uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.

§ 12

 1. Student zobowiązany jest do:
  - postępowania zgodnego z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w Uczelni;
  - uczestniczenia w zajęciach, jeśli rygory dydaktyczne określone w sylabusie tak przewidują;
  - przestrzegania postanowień Regulaminu studiów;
  - poszanowania godności wszystkich członków społeczności akademickiej i dbania o dobre imię Uczelni, w tym godnego jej reprezentowania;
  - odnoszenia się z należytym szacunkiem do nauczycieli akademickich oraz innych osób zatrudnionych w Uczelni;
  - przestrzegania zasad współżycia społecznego, koleżeństwa i przyjaznego współdziałania;
  - przestrzegania przepisów zapewniających bezpieczeństwo osobiste oraz dbania o mienie Uczelni;
  - przestrzegania prawa własności intelektualnej (prawa autorskiego);
  - pokrywania kosztów szkód materialnych Uczelni, wynikających z jego niedbalstwa lub umyślnego działania, a zwłaszcza uszkodzeń lub utraty powierzonego sprzętu;
  - podporządkowania się zaleceniom służb ochrony wewnętrznej;
  - troski o należyty, własny wygląd zewnętrzny;
  - terminowego realizowania zobowiązań wobec Uczelni;
  - powiadamiania Uczelni o zmianie danych osobowych, w tym nazwiska, adresu do doręczania, miejsca zamieszkania i miejsca zameldowania w terminie 7 dni od daty zaistnienia faktu powodującego ową zmianę.
 2. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną powoływaną przez rektora albo sądem koleżeńskim Samorządu Studenckiego.
 3. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
 4. Karami dyscyplinarnymi są:
  - upomnienie;
  - nagana;
  - nagana z ostrzeżeniem;
  - zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku;
  - wydalenie z Uczelni.

4. REPREZENTACJA STUDENTÓW

§ 13

 1. Reprezentantem studentów wobec władz Uczelni są organy Samorządu Studenckiego.
 2. Samorząd Studencki działa na podstawie regulaminu uchwalonego w trybie określonym Ustawą.

5. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, EGZAMINY I ZALICZENIA, 
SKALA OCEN I SYSTEM PUNKTÓW ECTS

§ 14

 1. Każdy moduł kształcenia kończy się egzaminem, zaliczeniem z oceną lub zaliczeniem bez oceny.
 2. Wykładowca informuje studentów na początku semestru o obowiązujących rygorach zaliczenia danego modułu kształcenia i zapoznaje ich z treścią sylabusa.
 3. Student ma obowiązek składać egzaminy w terminach określonych w planie sesji egzaminacyjnej lub w innych terminach wyznaczonych przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
 4. Terminy, o których mowa w pkt. 2 podawane do wiadomości studentów z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Zaliczenia powinny się odbyć nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej, a ich terminy określają na pierwszych zajęciach nauczyciele akademiccy odpowiedzialni za poszczególne moduły kształcenia.
 6. Student powinien składać w zasadzie nie więcej niż jeden egzamin w czasie jednego dnia. Zasada ta nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych.

§ 15

 1. Student ma prawo do zapoznania się z głównymi zagadnieniami służącymi przygotowaniu się do zaliczenia lub egzaminu, które powinny być przekazane przez nauczyciela akademickiego nie później niż 14 dni przed terminem zaliczenia lub egzaminu.
 2. Na prośbę studenta nauczyciel akademicki ma obowiązek uzasadnić wystawioną ocenę, wskazując na ewentualne błędy popełnione przez studenta.
 3. Nauczyciel akademicki nie wpisuje oceny z egzaminu (zaliczenia) do indeksu, jeżeli student nie przedstawi karty okresowych osiągnięć studenta, zwanej dalej kartą.

§ 16

 1. Student przed przystąpieniem do egzaminu (zaliczenia) ma obowiązek wręczyć nauczycielowi akademickiemu indeks i kartę.
 2. W razie ujawnienia nieprawidłowości w procedurze egzaminu (w szczególności nieuprawnione przedwczesne poznanie przez studentów pytań egzaminacyjnych,, korzystanie w trakcie egzaminu z niedozwolonych materiałów lub środków technicznych), kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może unieważnić egzamin lub jego część dla całej zdającej grupy lub jej części i wyznaczyć ponowny termin jego przeprowadzenia.
 3. Kartę i indeks student przekazuje do podstawowej jednostki organizacyjnej nie później niż 7 dni od zdania ostatniego egzaminu.
 4. Nauczyciel akademicki może, po zakończeniu swojego modułu kształcenia, zezwolić studentowi na składanie egzaminu w terminie „zerowym”, tzn. przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
 5. Nauczyciel akademicki może wyrazić zgodę na ponowne przystąpienie studenta do egzaminu (zaliczenia) w czasie przez siebie ustalonym, bez wpisywania pierwszej oceny do indeksu. Ponowny egzamin (zaliczenie) musi być przeprowadzony do końca trwania wyznaczonej sesji egzaminacyjnej.

§ 17

 1. Praktyki zawodowe określone planami studiów stanowią integralną część procesu dydaktycznego i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu w przewidzianych planami studiów terminach.
 2. Zaliczenia praktyki dokonuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.
 3. Zasady i tryb organizacji oraz zaliczania praktyk określa zarządzenie rektora.

§ 18

 1. W Uczelni stosuje się następującą skalę ocen:
  - bardzo dobry            5,0
  - dobry plus                 4,5
  - dobry                         4,0
  - dostateczny plus       3,5
  - dostateczny               3,0
  - niedostateczny          2,0
 2. Szczegółowe kryteria przyznawania ocen ustala właściwy nauczyciel akademicki.
 3. Ze wszystkich ocen uzyskanych przez studenta, tj. z egzaminów i zaliczeń z oceną, wpisanych do indeksu i karty w danym semestrze obliczana jest średnia arytmetyczna.

§ 19

 1. Każdemu modułowi kształcenia przyporządkowana jest odpowiednia liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System).
 2. Liczba punktów ECTS uwidoczniona jest w: planie studiów, programie kształcenia,  sylabusie, karcie osiągnięć studenta,, indeksie i suplemencie do dyplomu.
 3. Student uzyskuje punkty ECTS za dany moduł kształcenia po jego zaliczeniu na ocenę pozytywną.
 4. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25 - 30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.
 5. Punkty ECTS przyznaje się za:
  a) zaliczenie każdego z zajęć i praktyk przewidzianych w programie kształcenia, przy czym liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk;
  b) przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu dyplomowego, zgodnie z programem kształcenia.
 6. Minimalna liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru wynosi 30.
 7. Minimalna liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów jest określona w planach studiów dla poszczególnych kierunków.
 8. Przy zaliczaniu studentowi punktów ECTS zrealizowanych poza Uczelnią obowiązują następujące zasady:
  a) decyzję o przeniesieniu punktów ECTS za zajęcia i praktyki zrealizowane poza Uczelnią podejmuje, na wniosek studenta, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej dany kierunek studiów; 
  b) podejmując decyzję o przeniesieniu punktów ECTS, kierownik jednostki wymienionej w pkt. a uwzględnia efekty kształcenia uzyskane w innej jednostce organizacyjnej Uczelni albo poza Uczelnią w wyniku realizacji zajęć i praktyk odpowiadających zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia na kierunku studiów, na którym student studiuje w Uczelni.
  c) warunkiem przeniesienia punktów ECTS uzyskanych w innej jednostce organizacyjnej Uczelni albo poza Uczelnią, w tym w uczelniach zagranicznych, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia Uczelni, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia.

§ 20

 1. Wyniki egzaminu lub zaliczenia są podawane studentom do wiadomości: osobiście przez nauczyciela akademickiego prowadzącego egzamin (zaliczenie), na wyznaczonych tablicach ogłoszeń lub na stronie internetowej Uczelni (podanie tylko numeru albumu studenta i oceny).
 2. Wypełnione protokoły i karty podlegają archiwizacji.
 3. Nieprzystąpienie do egzaminu w sesji egzaminacyjnej jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej, którą kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wpisuje do protokołu, jeżeli student niezwłocznie po upływie sesji egzaminacyjnej, nie później jednak, niż 7 dni od jej zakończenia, nie przedstawi dokumentu usprawiedliwiającego absencję.
 4. Jeśli student z powodu udokumentowanych przyczyn losowych (np. choroba) nie mógł złożyć egzaminów w wyznaczonym terminie, wówczas kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na ich składanie w terminie późniejszym.
 5. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, student składa egzamin (zaliczenie) w sesji egzaminacyjnej poprawkowej.

§ 21

 1. Na listę studentów kolejnego semestru lub roku akademickiego wpisywani są studenci, którzy złożyli wszystkie egzaminy i uzyskali wszystkie zaliczenia odpowiednio z semestru lub roku poprzedniego oraz zdobyli przewidzianą w planie studiów liczbę punktów ECTS.
 2. Wpis warunkowy na kolejny semestr lub rok studiów mogą uzyskać studenci, którym kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wyraził zgodę na złożenie egzaminów lub uzyskanie zaliczeń po terminie sesji poprawkowej. Zgoda może dotyczyć najwyżej trzech modułów kształcenia, a łączna liczba punktów ECTS przypisana tym modułom nie może przekraczać 12. Decyzja w tej sprawie musi zapaść nie później niż 14 dni po zakończeniu sesji poprawkowej. Warunek powinien zostać spełniony nie później niż do rozpoczęcia kolejnej sesji egzaminacyjnej.
 3. W przypadku nie spełnienia warunku opisanego w pkt. 2 kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję o powtórzeniu roku przez studenta lub skreśleniu go z listy.
 4. Studentowi powtarzającemu rok studiów, nauczyciel akademicki może wpisać do indeksu i karty oceny z egzaminów i zaliczeń, z których student otrzymał poprzednio oceny pozytywne, o ile nie uległy istotnym zmianom cele kształcenia przypisane do danego modułu. Decyzję w terj sprawie podejmuje nauczyciel akademicki.

§ 22

 1. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, co do trybu bądź formy egzaminu zakończonego oceną niedostateczną lub braku obiektywizmu egzaminatora, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może z własnej inicjatywy lub na wniosek studenta zarządzić egzamin komisyjny w terminie nie wcześniejszym niż 3 dni i nie późniejszym niż 21 dni od daty egzaminu poprawkowego.
 2. Egzamin jest przeprowadzany w formie ustnej, a po jego przeprowadzeniu sporządzany jest protokół.
 3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: kierownik, o którym mowa w ust. 1, jako przewodniczący (lub osoba przez niego upoważniona) oraz jeden lub dwóch specjalistów z zakresu modułu kształcenia objętego egzaminem. W komisji egzaminacyjnej może uczestniczyć w charakterze obserwatora, bez prawa zadawania pytań i udziału w głosowaniu, przedstawiciel Samorządu Studenckiego wskazany przez studenta zdającego egzamin komisyjny.
 4. Ocena negatywna z egzaminu komisyjnego oznacza niezaliczenie roku studiów. W tej sytuacji student może zwrócić się do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej z prośbą o wyrażenie zgody na powtórzenie roku studiów.

6. STUDIA WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW I PROGRAMU KSZTAŁCENIA

§ 23

 1. Indywidualny Tok Studiów realizowany jest na wniosek studenta i polega na ustaleniu dla studenta indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych, wynikających z planu studiów. Taki tryb studiowania dopuszczalny jest w szczególności wobec studentów:
  - studiujących równolegle na innym kierunku lub w innej szkole wyższej;
  - aktywnie uczestniczących w działalności naukowo-badawczej Uczelni;
  - osiągających co najmniej dobre wyniki w nauce;
  - niepełnosprawnych;
  - samotnie wychowujących dzieci;
  - czynnie zaangażowanych w uprawianie sportu wyczynowego.
 2. Indywidualny Tok Studiów dopuszczalny jest również w innych uzasadnionych przypadkach.
 3. Student zainteresowany podjęciem studiów w tym trybie, przedstawia kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej projekt harmonogramu zaliczeń i egzaminów na każdy semestr studiów oraz warunki zaliczeń uzgodnione z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne.
 4. Decyzję o rozpoczęciu Indywidualnego Toku Studiów podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. W przypadku studentów niepełnosprawnych kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany podjąć decyzję pozytywną.
 5. Zastosowanie Indywidualnego Toku Studiów nie powinno prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów ani zwolnień ze składania obowiązujących zaliczeń i egzaminów.
  Jeśli student nie wypełnia obowiązków wynikających z ustalonego w powyższym trybie planu studiów, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może uchylić decyzję zezwalającą na zastosowanie tej formy studiowania.

§ 24

 1. Studia według Indywidualnego planu studiów i programu kształcenia są przewidziane dla studentów szczególnie uzdolnionych, którzy ukończyli pierwszy rok studiów.
 2. Decyzję o rozpoczęciu studiów według Indywidualnego planu studiów i programu kształcenia podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, który wyznacza studentowi opiekuna naukowego.
 3. Szczegółowe zasady studiowania według Indywidualnego planu studiów i programu kształcenia zatwierdza Rada  podstawowej jednostki organizacyjnej.
 4. W Uczelni nie prowadzi się kształcenia w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych. 

7. ZMIANA KIERUNKU LUB FORMY STUDIÓW ORAZ 
PRZENIESIENIE NA INNĄ UCZELNIĘ

§ 25

 1. Student Uczelni może studiować dodatkowo w innych uczelniach za wiedzą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
 2. Student może podjąć w Uczelni studia na drugim kierunku studiów po uzyskaniu zgody kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

§ 26

 1. Student może za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej zmienić kierunek studiów pod warunkiem, że:
  - zmiana nastąpi po zakończeniu semestru;
  - student zaliczył pozytywnie dotychczasowy okres studiów;
  - student uzupełni różnice programowe wskazane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w wyznaczonym przez niego terminie.
 2. W czasie trwania studiów student może na własną prośbę i za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej zmienić kierunek lub formę studiów.
 3. Zmiana kierunku lub formy studiów może być również zaproponowana przez Uczelnię z powodu zawieszenia danego kierunku lub formy studiów albo z innych powodów, np. organizacyjnych.
 4. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej określa, od którego roku studiów student rozpoczyna zajęcia na nowym kierunku lub w nowej formie.
 5. Zmiana kierunku lub formy studiów wymaga rozwiązania istniejącego i podpisania nowego Kontraktu  (Umowy) Uczelnia - Student.
 6. Jeżeli student nie wyraża zgody na proponowane przez Uczelnię zmiany o których mowa w pkt. 3, Uczelnia podejmuje działania zmierzające do zapewnienia studentowi możliwości studiowania w innej uczelni na kierunku i w formie ustalonej w obowiązującym Kontrakcie (Umowie) Uczelnia – Student.

§ 27

 1. Student innej uczelni wyższej może ubiegać się o przyjęcie do Uczelni.
 2. Przy przyjmowaniu studenta z innej uczelni stosuje się zasady przeniesienia punktów ECTS opisane w § 19.
 3. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej podejmując decyzję o przyjęciu na określony rok studiów, określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic w planach studiów i programach kształcenia.

§ 28

Student, który zamierza przenieść się na inną uczelnię wyższą zobowiązany jest:
- oddać legitymację studencką;
- uregulować wszelkie zobowiązania wobec Uczelni.

8. URLOPY

§ 29

 1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, na wniosek studenta, może udzielić mu urlopu pod warunkiem, że ma on zaliczony poprzedni semestr studiów.
  Urlop może być udzielony na rok akademicki.
 2. Udzielenie urlopu stwierdza się wpisem do indeksu.
 3. Student odchodzący na urlop rozlicza się z Uczelnią.
  Studentowi może być udzielony także urlop krótkoterminowy na okres do czterech miesięcy.
 4. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej.

9. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW. WZNOWIENIE STUDIÓW

§ 30

 1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
  - niepodjęcia studiów;
  - rezygnacji ze studiów;
  - niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
  - ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:
  - stwierdzenia braku postępów w nauce;
  - nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
  - niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
 3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.
 4. Skreślenie z listy studentów nie zwalnia studenta z uregulowania wcześniej powstałych zobowiązań wobec Uczelni.

§ 31

 1. Nie podjęcie studiów w terminie występuje wówczas, gdy w ciągu miesiąca od rozpoczęcia roku akademickiego student nie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych i nie powiadamia Uczelni o powodach swej nieobecności.
 2. Rezygnacja ze studiów następuje przez złożenie pisemnego wniosku o skreślenie z listy studentów.
 3. Brak postępów w nauce występuje wówczas, gdy student nie uczestniczył bez usprawiedliwienia w większości obowiązkowych zajęć dydaktycznych przez okres co najmniej roku akademickiego, co miało negatywny wpływ na wyniki sesji egzaminacyjnej.

§ 32

 1. Student, który został skreślony z listy studentów, może za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej wznowić studia.
 2. Przy wznawianiu studiów stosuje się zasady przeniesienia punktów ECTS opisane w § 19.
 3. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej podejmując decyzję o wznowieniu studiów, określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic w planach studiów i programach kształcenia oraz terminy i wysokość opłat.

10. EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 33

 1. W czasie określonym w planie studiów student wykonuje pracę dyplomową.
 2. Tematyka pracy powinna być zgodna z kierunkiem studiów.
 3. Promotor i recenzent pracy dyplomowej jest zatwierdzany przez Radę podstawowej jednostki organizacyjnej.
 4. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
  - uzyskanie zaliczenia wszystkich modułów kształcenia i praktyk, zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS;
  - uzyskanie od promotora i recenzenta pracy dyplomowej oceny co najmniej dostatecznej.
 5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
 6. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Powinien on umożliwić studentowi wykazanie się zdobytą w czasie studiów wiedzą, a komisji wystawienie obiektywnej oceny. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się skalę ocen określoną w § 18 ust. 1.
 7. Zasady przygotowywania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania i oceny egzaminu dyplomowego określane są w zarządzeniu rektora.
 8. Na wniosek studenta lub promotora kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia otwartego egzaminu dyplomowego. Tryb przeprowadzania takiego egzaminu określany jest w zarządzeniu rektora.

§ 34

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wyznacza drugi termin egzaminu.
 2. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
 3. Student, który nie złożył pracy dyplomowej lub nie przystąpił z innych przyczyn do egzaminu dyplomowego, ma prawo otrzymać od kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej zaświadczenie o stanie odbytych studiów wyższych.

11. UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 35

 1. Ukończenie studiów oznacza złożenie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich modułów kształcenia i praktyk objętych planem studiów, złożenie pracy dyplomowej i zaliczenie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Podstawą do obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  1. średnia arytmetyczna ocen przewidzianych planem studiów, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów studiów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
  2. ocena z pracy dyplomowej,
  3. ocena z egzaminu dyplomowego.
 3. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 0,5 oceny wymienionej w ust. 2 pkt. 1 oraz po 0,25 ocen wymienionych w ust. 2 pkt. 2 i 3. Wynik obliczany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
 5. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, ustalony według zasad określonych w ust. 2 i 3, wyrównany do pełnej oceny zgodnie z następującymi zasadami:
  1. powyżej 4,50    - bardzo dobry (5,0);
  2. 3,71 – 4,50       - dobry (4,0);
  3. do 3,70             - dostateczny (3,0).

12. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 36

Traci moc dotychczasowy Regulamin Studiów Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych wprowadzony Zarządzeniem rektora nr 2/2010 z 11 stycznia 2010 roku.

§ 37

Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2012-2013.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA