​Studium WF

 1. Podstawowym zadaniem Studium Wychowania Fizycznego Sportu i Rekreacji jest prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie stanu zdrowia społeczności akademickiej.
 2. Studium organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne dla studentów i pracowników naszej szkoły.
 3. SWFSiR ściśle współpracuje na terenie uczelni ze Studenckim Ośrodkiem Konsultacyjnym, organizacjami studenckimi, dyrekcją Liceum i Gimnazjum, Stowarzyszeniem Absolwentów, w celu popularyzacji sportu i rekreacji, przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi na terenie kampusu poprzez:
  - wspólne organizowanie imprez;
  - współdziałanie w organizowaniu obozów sportowych, adaptacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i turystycznych;
  - propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki.
 4. Studium prowadzi działania w celu promocji uczelni wspólnie z władzami szkoły organizując zawody sportowe w środowisku akademickim, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 5. Studium na zewnątrz współpracuje z Akademickim Związkiem Sportowym Środowisko Warszawa, Zarządem Głównym AZS i Szkolnym Związkiem Sportowym dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami w celu promocji szkoły, wspólnego organizowania życia sportowego, rekreacji i turystyki.
 6. Kierownik SWFSiR przedstawia studentom na początku roku akademickiego ofertę zajęć, w których uczestnictwo uznaje się za realizacje programu wychowania fizycznego.
 7. Studenci uczestniczą w zajęciach zgodnie z ich rozkładem, przestrzegając warunków bezpieczeństwa i regulaminów obiektów. Obowiązuje strój sportowy.
 8. Każdy student uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego ubezpiecza się indywidualnie od NNW.
 9. Wymiar godzin wychowania fizycznego w całym okresie trwania studiów stacjonarnych wynosi 60 godzin.
 10. Student, o ile będą takie możliwości, ma prawo zmiany formy zaliczenia po zakończeniu każdego semestru.
 11. Zaliczenia przedmiotu dokonuje kierownik studium na podstawie uczestnictwa w zajęciach potwierdzonych w dziennikach zajęć oraz na podstawie dokumentów wyszczególnionych w pkt.7.
 12. Kierownik studium ma prawo dokonać zaliczenia przedmiotu studentom wszystkich lat studiów którzy:
  - uprawiają czynnie sport w klubach sportowych, uczestnicząc regularnie w treningach (zaświadczenie)
  - uprawiają czynnie sport w sekcjach sportowych KU AZS PWSBiA (potwierdzenie prezesa KU AZS)
 13. Studenci, którzy nie mają w planie wf mogą wcześniej zaliczyć przedmiot po uzgodnieniu warunków z kierownikiem studium.
 14. Formy zaliczania wychowania fizycznego:
  - zajęcia ogólnorozwojowe (gry zespołowe, siłownia, rekreacja)
  - uczestnictwo w treningach sekcji KUAZS PWSBiA
  - udział w obozach sportowych organizowanych przez SWFSiR lub KU AZS PWSBiA (obozy są pełnopłatne przez uczestnika, a każdy dzień pobytu zalicza 6 godz. WF; terminy i sprawy organizacyjne w terminie późniejszym)
 15. Do dnia 17 października każdego roku studenci uczestniczący w zajęciach WF są zobowiązani do przedłożenia kierownikowi studium dokumentów upoważniających do zwolnienia z planowych zajęć wychowania fizycznego:
  - zaświadczeń potwierdzających regularny udział w zajęciach organizowanych przez Klub Uczelniany AZS (wydaje prezes KU AZS),
  - zaświadczeń z klubów sportowych,
  - zaświadczeń lekarskich określających formę aktywności fizycznej (gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie, rehabilitacja itp.)
  Uwaga! Zwolnienie lekarskie nie zwalnia z zaliczenia przedmiotu.
 16. Studenci którzy nie zaliczyli wychowania fizycznego w terminie muszą pobrać z dziekanatu "zieloną kartę" i uzgodnić z kierownikiem studium formę zaliczenia.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA