Informacje

Dla kogo

Nasza oferta skierowana jest do osób posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (licencjat, inżynier) - wymaganie to nie dotyczy kursów i szkoleń.

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Dwudniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wykładowcy

Nauczyciele akademiccy i praktycy posiadający wiedzę i umiejętności oraz doświadczenia zawodowe związane z określonymi kierunkami studiów i specjalnościami.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Z łożenie następujących dokumentów:
  • dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów;
  • 2 fotografii (format jak do dowodu osobistego);
  • kopii dowodu osobistego;
 • podpisanie umowy (kontraktu) z uczelnią
 • wniesienie stosownych opłat (czesnego i za postępowanie związane z przyjęciem na studia).  

Opłaty

należy wnosić na konto:

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Komputerowych i Medycznych
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/ Warszawa 
nr: 37 1130 1062 8000 0000 0000 6785

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi 100 zł. Wysokość czesnego za poszczególne kierunki studiów podane są w ich opisach.

Opłatę za studia można wnosić:

 • w całości (wówczas przysługuje 5% zniżka),
 • w dwóch ratach za poszczególne semestry (istnieje również możliwość rozłożenia opłaty na więcej rat).

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie przewidzianych zaliczeń, zdanie egzaminów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej i/lub zdanie egzaminu końcowego (w zależności od kierunku studiów). Podczas studiów uzyskuje się 60 punktów ECTS.

Świadectwa, dyplomy, certyfikaty

Absolwenci wszystkich kierunków otrzymują Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Ponadto niektóre studia umożliwiają zdobycie certyfikatów specjalistycznych w ramach studiów lub przygotowują do profesjonalnych egzaminów.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:*

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA