Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w administracji i biznesie

Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w administracji i biznesie" są prowadzane we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Informacji (KSBTiOIN).

Odbiorcy studiów

Studia skierowane są do pracowników odpowiedzialnych za planowanie i organizację bezpieczeństwa teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych administracji państwowej i samorządowej oraz w biznesie. Słuchaczami mogą być również osoby planujące zajmować się bezpieczeństwem teleinformatycznym, ochroną danych osobowych lub ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego i prywatnego.

Cele studiów

Zasadniczym celem studiów jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji tworzenia systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodnego z zapisami polityki bezpieczeństwa informacji obowiązującej w Jednostce Organizacyjnej oraz dokumentami dyrektywnymi i normami obowiązującymi w Polsce, a także z międzynarodowymi kryteriami oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Ponadto celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do:

 • pracy na stanowiskach: szef działu bezpieczeństwa teleinformatycznego, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, specjalisty do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego z punktu widzenia Ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • pełnienia obowiązków administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • opracowywania dokumentów bezpieczeństwa teleinformatycznego i dokumentowania procesów analitycznych i technicznych w trakcie projektowania i eksploatowania systemów teleinformatycznych.
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji specjalistów do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • prowadzenia audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego w systemach teleinformatycznych Jednostki Organizacyjnej.
 • zarządzania Zintegrowanymi Systemami Bezpieczeństwa Informacji

Zakładane zasadnicze efekty kształcenia

 • znajomość aktów prawnych, norm i standardów dotyczących ochrony informacji
 • znajomość praktycznych zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 17799 oraz PN-ISO/IEC 27001
 • umiejętność samodzielnego oszacowania ryzyka w aspekcie bezpieczeństwa informacji w oparciu o normę ISO/IEC 27005
 • samodzielne opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji
 • umiejętność opracowywania regulacji i procedur bezpieczeństwa
 • umiejętność realizacji zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym i w ogólnym stopniu zapisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • umiejętność zapewnienia właściwego z punktu widzenia Jednostki Organizacyjnej i właściwej Służby Specjalnej poziomu bezpieczeństwa w obszarach takich jak:
  - identyfikacja i klasyfikacja aktywów
  - bezpieczeństwo osobowe
  - bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  - zarządzanie systemami i sieciami
  - kontrola dostępu
  - pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów
  - zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
  - zarządzanie ciągłością działania
 • zaplanowanie i realizacja audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego przedsiębiorstwa zgodnie z międzynarodowymi standardami.
 • osiągnięcie na właściwym poziomie kompetencji społecznych.

Certyfikaty

Absolwent studiów uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat wydawany przez  Krajowe Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Informacji Niejawnych.

Uwaga:
Uczelnia czyni starania, aby dla uczestników spełniających wymagania artykułu 16 i 52 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z dnia 1 października 2010 r.) zorganizować przez ABW szkolenie administratora systemu lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i uzyskania stosownego zaświadczenia wydawanego przez ABW.

Wykładowcy

Wykładowcy to praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, eksperci w zakresie planowania, organizacji i wdrażanie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przeprowadzania audytów systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym i prywatnym oraz kadra naukowo-dydaktyczna uczelni specjalizująca sie w problematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Ramowy plan studiów

Studia są prowadzone w sposób interaktywny. Wykłady uzupełnione prezentacjami mają formę dyskusji w celu ugruntowania i uzupełnienia wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Słuchacze wykonują także ćwiczenia, samodzielnie i w grupach. Ćwiczenia dotyczą zarówno czystej metodyki, jak i wykorzystania jej w praktyce. Część ćwiczeń opiera się na studium przypadku, umożliwiając sprawdzenie zastosowania metodyki w praktyce. Słuchacze opracowują samodzielnie biznes plan PPP.

Ramowy plan studiów

Przedmiot

Liczba godzin

Semestr I

Wprowadzenie do bezpieczeństwa teleinformatycznego

12

Prawne aspekty ochrony informacji

10

Zasady tworzenia systemu bezpieczeństwa informacji

80

Razem w semestrze

102

Semestr II

Zarządzanie ryzykiem w systemach teleinformatycznych

22

System zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym.

18

Podstawy Kryptografii i Kryptoanalizy. Biometria

16

Prawne aspekty ochrony informacji

10

Audyt bezpieczeństwa informacji

28

Psychologiczne aspekty procesów ochrony i pozyskiwania informacji

8

Seminarium dyplomowe

8

Razem w semestrze

110

Ogółem

212

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Dwudniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Kalendarz zjazdów umieszczono przy programie studiów.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełnienie karty rejestracyjnej
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego),
 • kopia dowodu osobistego

Opłata za studia

 • Wpisowe -  100 PLN
 • Czesne - Za całe studia: 4.500 PLN. Przy opłacie jednorazowej - zniżka 5%. W dwóch równych ratach po 2.250 PLN.

Opłatę za studia można uregulować w Uczelni lub na konto:

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Komputerowych i Medycznych
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/ Warszawa 
nr: 37 1130 1062 8000 0000 0000 6785

Absolwenci PWSBiA, zgodnie z Kartą Praw i Przywilejów Absolwenta korzystają ze zniżki w opłacie czesnego w wysokości 15%.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA