Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i businessie

Adresaci studiów

ksoinStudia realizowane są we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych i adresowane do osób pełniących funkcje nadzorcze i kierownicze związane z bezpieczeństwem informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w jednostkach organizacyjnych wytwarzających, przetwarzających lub przechowujących takie informacje. Słuchaczami mogą być również osoby odpowiedzialne za wdrażanie i funkcjonowanie systemu ochrony informacji oraz wiążące swoje zawodowe plany z szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa informacyjnego.

Kompetencje

Studia dostarczają aktualnej wiedzy o prawnych aspektach bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie chronionych. Przygotowują do samodzielnego planowania i realizacji przedsięwzięć zapewniających wymagany poziom bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracyjnych, naukowych, badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstwach. Umożliwiają poznanie metod planowania i realizacji działań przez działy ochrony w jednostkach organizacyjnych w stanach nadzwyczajnych (wojenny, klęski żywiołowej) lub sytuacjach awaryjnych i innych sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa.

Prowadzący

Wykładowcami są eksperci i praktycy zajmujący się systemami ochrony informacji niejawnych, w tym pracownicy instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji w kraju. 

Ramowy plan studiów

 • Bezpieczeństwo państwa;
 • Prawne aspekty ochrony informacji niejawnych;
 • Ochrona informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych;
 • Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE;
 • Środki ochrony informacji;
 • Bezpieczeństwo przemysłowe;
 • Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej;
 • Prawno-organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych;
 • Bezpieczeństwo informacji w stanach nadzwyczajnych;
 • Informatyzacja publicznych systemów informacyjnych;
 • Informacja publiczna;
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO-2700); 
 • Archiwizacja dokumentów.

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Dwudniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kopia dowodu osobistego
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego)
 • Kontrakt między Uczelnią a Kandydatem
 • dowody opłat czesnego oraz za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Opłaty

 1. Za postępowanie związane z przyjęciem na studia - 100 zł jednorazowo
 2. Czesne
  za całe studia: 3900 zł.
  Przy opłacie jednorazowej – zniżka 5%.
  Absolwenci PWSBiA – zniżka 15%.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA