Organizacja i zarządzanie w ochronnie zdrowia

Atuty

 • Poznanie kluczowych praktycznych aspektów zarządzania podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia.
 • Przygotowanie do zarządzania w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia.
 • Wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów zarządczych, podejmowania decyzji strategicznych w tak skomplikowanym obszarze, jakim jest polski system ochrony zdrowia.
 • Wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze ochrony zdrowia oraz wybitnych akademików.

Cel studiów

Podstawowym celem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w nowoczesnej ochronie zdrowia.

Studia zapewnią zdobycie informacji związanych z otoczeniem prawnym i ekonomicznym działania jednostek służby zdrowia. Ponadto przedstawione zostaną akty prawne regulujące problematykę, jaką w systemie opieki zdrowotnej odgrywają organy administracji publicznej. Wskazane zostaną relacje, zachodzące pomiędzy tymi organami a jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, także w procesie restrukturyzacji i przekształceń.

Omówiona będzie problematyka pomocy publicznej dla jednostek ochrony służby zdrowia oraz formy prawne w jakich działać będą mogły jednostki organizacyjne służby zdrowia. Przedmiotem analizy będzie także proces zlecania i wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych między płatnikiem a świadczeniodawcą, a także określenie sytuacji jego uczestników.  

Wykaz przedmiotów

 • Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej
 • Systemy opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej
 • Zarządzanie zmianami w opiece zdrowotnej. Restrukturyzacja i prywatyzacja w opiece zdrowotnej.
 • Marketing usług zdrowotnych
 • Jakość usług zdrowotnych oraz zewnętrzne systemy oceny jakości
 • Zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej
 • Rachunkowość w zakładach opieki zdrowotnej
 • Zdrowie publiczne. Polityka zdrowotna i społeczna
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Rola administracji publicznej w opiece zdrowotnej
 • Organizacja opieki zdrowotnej
 • Podstawy prawa pracy w opiece zdrowotnej
 • Prawo cywilne i gospodarcze w opiece zdrowotnej
 • Etyka biznesu
 • Prawa pacjenta
 • Systemy informacyjne i ich wykorzystanie w zarządzaniu ochroną zdrowia
 • Seminarium dyplomowe

Uczestnicy studiów

Oferta studiów w zakresie "Organizacji i zarządzania w służbie zdrowia" przeznaczona jest dla osób zarządzających jednostkami opieki zdrowotnej, przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej w zakresie opieki zdrowotnej, osób zatrudnionych w innych instytucjach związanych z ochroną zdrowia, osób prowadzących lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze opieki zdrowotnej, osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Absolwenci studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia" mają prawo do zajmowania stanowisk kierowniczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. 2000, Nr 44, poz. 520 z późn. zm.).

Wykładowcy

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów praktyków sektora ochrony zdrowia zajmujących wysokie stanowiska menadżerskie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, nauczycieli akademickich, goście zaproszeni z ośrodków akademickich oraz praktycy specjaliści współpracujący z Uczelnią. Do prowadzenia wykładów zaproszeni są menedżerowie kluczowych organizacji opieki zdrowotnej, jednostek publicznych i niepublicznych, oraz specjaliści z obszaru finansów, ubezpieczeń w ochronie zdrowia i prawa medycznego.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają 2 semestry, zajęcia prowadzone są 2 razy w miesiącu w cyklu sobotnio-niedzielnym, soboty w godz. 8.4515.00, niedziele w godz. 8.4515.00 (łącznie 180 godzin).
 • Rozpoczęcie studiów: nabór zimowy rozpoczyna zajęcia od października 2016 roku.
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konsultacji i seminarium dyplomowego.

Warunki przyjęć

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenie studiów jest uzyskanie zaliczeń określonych w programie studiów, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie.

Opłaty

 • Wpisowe wynosi 100 zł - należy je uiścić w dniu podpisywania umowy.
 • Czesne za studia wynosi 4 000 zł. Czesne może być opłacane w dwóch równych ratach (2 x 2 000 zł).

Opłaty dla absolwentów:

 • Wpisowe wynosi 100 zł.
 • Czesne za studia wynosi 3 400 zł. Czesne może być opłacane w dwóch równych ratach (2x1800 zł).

dr hab. Joanna Jasińska
Kierownik Studiów Podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
"
Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim. W 2016 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Ukończyła studia MBA, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia oraz studia menedżerskie. Specjalista w zakresie zdrowia publicznego i medycyny społecznej. Jest absolwentką studiów podyplomowych zarządzania projektami Unii Europejskiej. Do najważniejszych dziedzin specjalizacji naukowej należy ekonomika i zarządzanie organizacjami, zarządzanie zmianami w organizacjach oraz human resources. Posiada ścisłe powiązania z praktyką gospodarczą poprzez wieloletnią pracę na stanowiskach kierowniczych. Brała aktywny udział w projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Jest autorem i koordynatorem kilkudziesięciu prac konsultingowych wykonywanych w ramach strategii lokalnych z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, restrukturyzacji oraz zmian organizacyjnych przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Towarzystwa Naukowego Prakseologii oraz Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA