Partnerstwo Publiczno-Prywatne

pzrzpStudia podyplomowe Zamówienia Publiczne, realizowane są wspólnie z Polskim Związkiem Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Odbiorcy studiów

Studia skierowane są do pracowników administracji samorządowej i rządowej, pracowników sektora prywatnego, członków organizacji gospodarczych oraz wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat nowej formy zarządzania zadaniami publicznymi, jakim jest partnerstwo publiczno - prywatne. Odbiorcami mogą być absolwenci szkół wyższych, pragnący podwyższać swoje kwalifikacje na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Cele studiów

Celem studiów jest:

 • przygotowanie słuchaczy do opracowania projektu PPP.
 • uzbrojenie w wiedzę niezbędną do zawierania umów publiczno-prywatnych,
 • ukształtowanie umiejętności  posługiwania się instrumentami niezbędnymi  do praktycznego zastosowania tej wiedzy,
 • opanowanie wiedzy o obowiązujących regulacjach Ustawy o Partnerstwie Publiczno- Prawnym oraz innych rozwiązaniach prawnych dotyczących tej problematyki

Certyfikaty

Absolwent studiów uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ponadto absolwent może otrzymać dyplom konsultanta partnerstwa publiczno-prywatnego  jeśli:

 • uczestniczył w zajęciach studiów wg obowiązującego programu,
 • zaliczył testy sprawdzające w czasie studiów i nie popełnili w nich więcej niż 20 % błędów;
 • dostarczył w wymaganym terminie autorski własny biznes plan PPP w wersji symulacyjnej i zaliczył go z wynikiem pozytywnym;
 • dostarczył w wymaganym terminie deklarację kandydata PZRZP.

Uwaga:
Konsultant partnerstwa publiczno-prywatnego może ubiegać się o dyplom rzeczoznawcy partnerstwa publiczno-prywatnego po dostarczeniu świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły wyższej i zaliczeniu testu w wyniku egzaminu ogłoszonego przez PZRZP dla rzeczoznawców po zakończeniu studiów podyplomowych.

Wykładowcy

Wykładowcami są profesjonaliści-praktycy, legitymujący się doświadczeniem w realizacji projektów w zakresie PPP, konsultanci i rzeczoznawcy partnerstwa publiczno-prywatnego wyselekcjonowani przez Polski Związek rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Ramowy plan studiów

Studia są prowadzone w sposób interaktywny. Wykłady uzupełnione prezentacjami mają formę dyskusji w celu ugruntowania i uzupełnienia wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Słuchacze wykonują także ćwiczenia, samodzielnie i w grupach. Ćwiczenia dotyczą zarówno czystej metodyki, jak i wykorzystania jej w praktyce. Część ćwiczeń opiera się na studium przypadku, umożliwiając sprawdzenie zastosowania metodyki w praktyce. Słuchacze opracowują samodzielnie biznes plan PPP. 

Lp.

Temat

Ilość godzin

Zjazd

Termin

SEMESTR I

1

Uczestnicy PPP (2 godz.)
Podstawowe pojęcia PPP (1)
PPP w prawie UE (5)
Koncesja na roboty budowlane i usługi (8)

16

I

14/15.02
2015

2

Prawo zamówień publicznych w PPP (7)
Spółka w PPP (9)

16

II

28.02/01.03
2015

3

Gospodarka nieruchomości w PPP (8)
Analizy ekonomiczno finansowe (4)
Finanse publiczne (3)
Biznes plan PPP (1)

16

III

14/15.03
2015

4

Procedury wyboru partnera (6)
Wybrane przykłady (10)

16

IV

28/29.03
2015

5

Seminarium dyplomowe (8)
Techniki negocjacji (8)

16

V

 18/19/04
2015

6

Techniki negocjacji (7)
Wybrane przykłady (1)
Dokumentowanie postępowania (8)

16

VI

09/10.05
2015

 

Łącznie semestr I

96

   

SEMESTR II

1

Promocja inwestycji PPP (8)
Analiza ryzyka (8)

16

I

05/06.09
2015

2

Seminarium dyplomowe (8)
Dokumentowanie postępowania (4)
Wybrane przykłady (3)
Analiza ryzyka (1)

16

II

19/20.09
2015

3

Umowy w PPP (2)
Kontrola przedsięwzięcia (6)
Biznes plan (80

16

III

10/11.10
2015

4

Promocja inwestycji (8)
Analiza ryzyka (8)

16

IV

07/08.11
2015

5

Biznes plan (6)
Umowy w PPP (8)

14

V

21/22.11
2015

6

Obrona biznes planu
Seminarium dyplomowe (2)

10

VI

06.12
2015

 

Łącznie semestr II

80

   
 

Łączna liczba godzin

176

   

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Dwudniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Kalendarz zjazdów umieszczono przy programie studiów.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełnienie karty rejestracyjnej
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego),
 • kopia dowodu osobistego

Opłata za studia

 • Wpisowe -  100 PLN
 • Czesne - Za całe studia: 4.500 PLN. Przy opłacie jednorazowej - zniżka 5%. W dwóch równych ratach po 2.250 PLN.

Opłatę za studia można uregulować w Uczelni lub na konto

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Komputerowych i Medycznych
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/ Warszawa 
nr: 37 1130 1062 8000 0000 0000 6785

Absolwenci PWSBiA, zgodnie z Kartą Praw i Przywilejów Absolwenta korzystają ze zniżki w opłacie czesnego w wysokości 15%.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA