Zarządzanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem informacji w szkołach, urzędach i przedsiębiorstwach


Studia realizowane są we współpracy z On-Line Education ( akademicki program edukacyjny „Akademia Suse Linux ATP” SUSE Polska) oraz z Linux Professional Institut.

W ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem informacji w szkołach, urzędach i przedsiębiorstwach"  studenci uczestniczą w trzech autoryzowanych  kursach SLES oraz przystępują do egzamin na CLA (Certified Linux Administrator). Tytuł ten jest honorowany  na całym świecie, a specjaliści z tym tytułem są poszukiwani przez pracodawców.

Odbiorcy studiów

Studia podyplomowe skierowane są do osób mających zarządzać sieciami komputerowymi oraz serwerowymi systemami sieciowymi w szkołach, urzędach, czy też małych i średnich przedsiębiorstwach. Szczególną uwagę zwrócono na względy bezpieczeństwa w sieci oraz konfigurację usług sieciowych w linuksowych systemach sieciowych.

Studia te polecamy też nauczycielom  szkół zawodowych  prowadzącym zajęcia w kwalifikacjach E12 i E13 technika informatyka oraz technika teleinformatyka.

Cele studiów

Zasadniczym celem studiów  jest nabycie  wiedzy, umiejętności i kompetencji z: projektowania i wdrażania efektywnych sieci komputerowych, administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi Linux, zarządzania usługami sieciowymi, zarządzania stacjami  roboczymi (MS Windows i Linux) oraz wielodostępnymi  urządzeniami peryferyjnymi w sieci komputerowej, bezpieczeństwa i dostępności danych w lokalnej sieci komputerowej z dostępem do Internetu oraz usług chmurowych, norm i zagadnień prawnych ICT.

Ponadto celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do:  

 • pracy na stanowiskach: administrator sieci komputerowych, specjalista serwerów systemów linuksowych, serwisant usług i urządzeń sieci komputerowych, administrator szkolnych sieci i pracowni komputerowych,
 • prowadzenia  zajęć w szkole i na kursach kwalifikacyjnych na przedmiotach i modułach obejmujących kwalifikacje E.12 i E.13 według obowiązującej podstawy programowej.
 •  przygotowanie do egzaminu CLA-PL, w skład którego wchodzi egzamin praktyczny CLA-PL oraz egzamin teoretyczny 50-720 CLA11.

Zakładane zasadnicze efekty kształcenia

W zakresie wiedzy:

 • znajomość  projektowania i zarządzania lokalnymi sieciami komputerowymi z dostępem do Internetu i usług chmurowych,
 • znajomość sieciowych rozwiązań  informatycznych odpowiedzialnych za gromadzenie i przesyłanie danych i zagadnień ich niezawodności, wydajności oraz bezpieczeństwa.
 • zaawansowana znajomość działania linuksowego systemu operacyjnego i jego usług sieciowych.
 • znajomość technologii komunikacji na odległość, cech i elementów technologii internetowych oraz działania urządzeń mobilnych.
 • pogłębiona wiedza w zakresie urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych, w  tym sieci bezprzewodowych, oraz konfigurowania tych urządzeń w sieciach lokalnych.
 • znajomość podstaw współczesnej kryptografii i technik bezpieczeństwa komputerowego, metod zabezpieczania danych przed nieuprawnionym dostępem.
 • znajomość metod i zasad diagnostyki, kontroli, serwisowania urządzeń i oprogramowania w lokalnych sieciach komputerowych opartych o serwery linuksowe.
 • znajomość zasad prawnej ochrony własności przemysłowej i patentowej, zasad szczególnej ochrony dóbr informatycznych (programy komputerowe, Internet, bazy danych), zasad poszanowania praw autorskich w realizacja prac twórczych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy w sieci komputerowej.

W zakresie umiejętności:

 • posługiwanie się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań administratora sieci komputerowej danej organizacji.
 • projektowanie - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - lokalnej sieci komputerowej dla organizacji, z podłączeniem do Internetu i zewnętrznych usług chmurowych,
 • dobieranie, zaprojektowanie i wdrożenie wewnętrznych usług sieciowych serwerów linuksowych. 
 • posługiwanie się poleceniami serwerowego systemu operacyjnego Linux,
 • instalowanie, konfiguracja, optymalizacja i aktualizacja serwerowego systemu operacyjnego Linux i jego usług sieciowych oraz oprogramowania użytkowego.
 • zarządzanie użytkownikami, grupami, tworzenie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa w sieciowym systemie operacyjnym Linux, zabezpieczeń  sieci komputerowej lub systemu informacyjnego przed niepowołanym dostępem, zamierzonymi lub niezamierzonymi, niezgodnymi z instrukcją działaniami użytkowników i awariami.

Certyfikaty

Absolwent studiów uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz trzy międzynarodowe certyfikaty:

 • 3115 SLE11 Fundamentals
 • 3116 SLE11 Administration
 • 3117 SLES11 Advanced Administration,

a po zdaniu egzaminów: CLA-PL  oraz CLA (Certified Linux Administrator).

Wykładowcy

Wykładowcy to praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, eksperci w zakresie planowania, organizacji i wdrażanie systemów i usług sieci komputerowych, w szczególności systemów linuksowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego  oraz kadra naukowo-dydaktyczna uczelni specjalizująca się w problematyce sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Ramowy plan studiów

Studia są prowadzone w sposób hybrydowy: wykład stacjonarny,  laboratorium, KNO (e-learning). Wykłady z pokazami praktycznymi i dyskusją przypadków, laboratorium; praktyczne zadania wykonywane w zespołach; KNO: quizy i symulacje,  ćwiczenia na maszynach wirtualnych on-line, wideokonferencje (webinaria). Do dyspozycji jest platforma e-learningowa, laboratorium z zestawem maszyn wirtualnych, wirtualne laboratorium z platformą e-learningu asynchronicznego i synchronicznego.

Studenci wykonują projekt – praktyczną pracę końcową.

Treści realizowane w trakcie studiów:

I. Projektowanie i wdrożenie efektywnych sieci komputerowych.

 • Projektowanie sieci komputerowych LAN - technologie sieci, architektura, standardy, protokoły.
 • Ergonomia i BHP, energooszczędność, certyfikacja CE.
 • Zasady planowania, wykonywania i wdrożenia przedsięwzięć sieci komputerowych.
 • Dobór, konfigurowanie urządzeń sieciowych. Projekt praktyczny.
 II. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Linux.
 • Usługi serwerów linuksowych: kursy autoryzowane SUSE 3115  (SUSE Linux Enterprise 11 Fundamentals) – Podstawy systemów linuksowych, w oparciu o rozwiązania SLE 11 SP 2,
 • 3116 (SUSE Linux Enterprise 11 Administration) – Administracja systemami linuksowymi, w oparciu o rozwiązania SLE 11 SP2,
 • 3117 (SUSE Linux Enterprise Server 11 Administration) – Administracja usługami serwerów linuksowych, w oparciu o SLES 11 SP 2.
 • Konfigurowanie i optymalizacja dla różnych zastosowań.

III. Zaawansowane zarządzanie usługami sieciowymi

 • Przygotowanie komputerów (stacje robocze Linux, Windows, MacOS)  do pracy w sieci z serwerem linuksowym.
 • Przygotowanie urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery) do pracy w sieci z serwerem linuksowym.

IV. Stacje robocze i wielodostępne urządzenia peryferyjne w sieci komputerowej.

V.Bezpieczeństwo i dostępność danych w lokalnej sieci komputerowej z dostępem do Internetu i usług chmurowych.

 • Analiza zagrożeń dla danych oraz dla użytkowników.
 • Sposoby ochrony danych. Zapewnienie dostępności danych dla uprawnionych podmiotów. Polityka bezpieczeństwa organizacji.
 • Ochrona prywatności w sieci (stalking, trolling itp.)

 VI. Zagadnienia prawne.

 • Prawo a korzystanie z zasobów sieci komputerowej (lokalnej, ekstranetu, Internetu).
 • Przepisy prawne dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Prawo autorskie, a prawo dozwolonego użytku edukacyjnego : Copyright, Common Creative, domena publiczna, różne typy licencji
 • Ochrona danych osobowych – obowiązki i sposoby realizacji.
 • Świadomy użytkownik usług Internetu  - prawa osobiste w sieci.

VII. Praca końcowa

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Jednodniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty. Studia obejmują: wykład stacjonarny: 48 godzin, laboratorium: 144& godzin, KNO (e-learning): 108 godzin.

W ramach studiów studenci podchodzą do egzaminu międzynarodowego CLA (Certified Linux Administrator) oraz CLA-PL. Dodatkowo studenci mają możliwość zdawania egzaminów LPIC-1 oraz CLP (Certified Linux Professional)

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełnienie karty rejestracyjnej
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego),
 • kopia dowodu osobistego

Opłaty za studia

 • Wpisowe -  100 PLN
 • Czesne - Za całe studia: 4.400 PLN
  - przy opłacie jednorazowej - zniżka 5%,
  - w dwóch równych ratach po 2.200 PLN.

Opłatę za studia można uregulować w Uczelni lub na konto:

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Komputerowych i Medycznych
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/ Warszawa
nr: 37 1130 1062 8000 0000 0000 6785

Absolwenci PWSBiA, zgodnie z Kartą Praw i Przywilejów Absolwenta korzystają ze zniżki w opłacie czesnego w wysokości 15%.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA